Förlikning i ärendet med den avskedade läraren

Höörs kommun och fackförbundet Sveriges Lärare har ingått en förlikning i ärendet med den avskedade läraren. Kommunens förvaltningsledning står fast vid att den avskedade lärarens hantering av situationen var klandervärd och att beslutet om att avskeda läraren var korrekt. Men genom att ingå förlikning avslutas nu tvisten, så att den utsatta eleven samt medarbetare och elever på Ringsjöskolan kan få lugn och ro.

Tvisten mellan Höörs kommun och läraren inleddes när läraren avskedades i maj 2023, efter att en ordväxling mellan läraren och en grundskoleelev på Ringsjöskolan i Höör eskalerat till en situation med fysiskt våld.

Kommunen gjorde efter händelsen på skolan en utredning av lärarens agerande och bedömde att läraren hanterat den inledande situationen kränkande genom muntlig provokation och att läraren i samband med det fysiska ingripande använt otillbörligt mycket våld, med risk för att skada eleven både fysiskt och psykiskt. Kommunen ansåg att agerandet var så allvarligt att läraren avskedades.

Kommunens åtgärder mot läraren ledde därefter till en central tvisteförhandling mellan kommunens arbetsgivarorganisation SKR och fackförbundet Sveriges Lärare. När enighet inte kunde nås beslutade sig Sveriges Lärare för att stämma Höörs kommun.

En förlikning har nu nåtts

Under torsdagen den 30 maj nåddes en förlikning mellan Höörs kommun och fackförbundet Sveriges Lärare.

Att kommunen och läraren ingått en förlikning innebär att sakfrågan i sig inte prövas rättsligt. I stället för att domstolen avgör sakfrågan, så ingår parterna ett avtal som reglerar villkoren för tvistens lösande.

Varför förlikning?

Det finns flera anledningar till att kommunen har beslutat att ingå förlikning i stället för att låta domstolsprocessen ha sin gång.

Det främsta skälet är elevens hälsa. Kommunen vill genom förlikningen komma till ett avslut av tvisten så snart som möjligt för att skona eleven från ytterligare smutskastning och osanningar i media, något som kommunen ser har påverkat elevens hälsa och framtidstro allvarligt. Det har i media exempelvis cirkulerat uppgifter om att det skulle ha funnits en funktionsnedsatt elev som blev utsatt för trakasserier av eleven och därför behövde skyddas av läraren. Dessa uppgifter är felaktiga – det är nu fullständigt utrett och klarlagt att det inte fanns någon trakasserad elev som behövde lärarens beskydd.

Det är skolan som har gjort utredningen, genom att prata med den yngre elev som läraren menade trakasserades samt med elevens vårdnadshavare, för att på så vis säkerställa att eleven i fråga inte blivit kränkt eller trakasserad. I samtalet framkom att den utpekade yngre eleven inte hade upplevt sig trakasserad eller kränkt. Filmer som finns på händelseförloppet tyder inte heller på att den yngre eleven blev utsatt, och den aktuella läraren har inte gjort någon kränkningsanmälan gällande den yngre eleven, något som skulle ha gjorts enligt 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) om läraren fått kännedom om att en elev ansett sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten. 

Ett annat tungt vägande skäl är arbetsmiljön på Ringsjöskolan. Som arbetsgivare och huvudman för skolan, med ansvar för både medarbetares och elevers säkerhet och trygghet, ser kommunen att Ringsjöskolan nu behöver arbetsro.

En fortsatt domstolsprocess hade dragit ut på tiden och avgjorts tidigast i början av 2025. En sådan utdragen process har nu undanröjts – genom att ingå förlikning avslutas ärendet en gång för alla.

Står fast vid bedömningen – beslutet om avsked var korrekt

Kommunens förvaltningsledning står fortsatt fast vid att den avskedade lärarens hantering av situationen var klandervärd och att kommunens beslut om avsked var korrekt. En återanställning av läraren har därför inte varit aktuell.

För Höörs kommun som arbetsgivare är det fortsatt viktigt att kommunens anställda lärare har ett lämpligt beteende utifrån skolans värdegrund och att de är goda förebilder för eleverna.

Kommunen är generellt väldigt stolt över kompetensen, bemötandet och det stora engagemang för eleverna som finns hos lärarna på skolorna i Höör.

Kommunens tjänstemannaorganisation ger inga intervjuer i nuläget utan hänvisar till uttalandet ovan.

Uppdatering 4 juni 2024: Artikeln har tillfogats ett förtydligande om att det är skolan som utrett huruvida det funnits en eventuell funktionsnedsatt elev som blivit trakasserad.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.