Fristående förskolor och kommunens ansvar

Med anledning av dagens artikel i Skånska Dagbladet, om tillsyn av en fristående förskola, vill Höörs kommun passa på att förklara begreppet förskola och kommunens roll gentemot fristående förskolor.

Kommunen har ett ansvar att utöva tillsyn enligt skollagen. Tillsynen handlar om att se till att verksamheten följer skollagen. Enligt skollagen måste det till exempel finnas utbildad förskolepersonal för att en verksamhet ska få kallas förskola. Ett annat kriterium är att verksamheten måste följa läroplanen.

Att en kommun återkallar ett tillstånd att bedriva förskola betyder att kommunen gjort bedömningen att verksamheten inte uppfyller skollagens krav på förskoleverksamhet. Men det betyder inte nödvändigtvis att verksamheten inte är trevlig eller harmonisk på andra sätt. Däremot kan en verksamhet som saknar tillstånd att bedriva förskola inte få kommunala bidrag, det vill säga skattemedel.

Återkallande av tillstånd är heller inget som händer plötsligt utan är en sista åtgärd i en lång process där verksamhetsutövaren, huvudmannen, haft tillfälle att åtgärda olika brister.

Det är inte kommunens uppgift att kommunicera med föräldrarna om förändringar i verksamheten i fristående förskolor, det ansvaret har huvudmannen för den fristående förskolan.

Beslutet att återkalla tillståndet för en förskola i Höör kommer nu att tas upp av Förvaltningsrätten för prövning. Efter det att Förvaltningsrätten avgett sin dom kan ärendet överklagas till Kammarrätten.

– Vi välkomnar att ärendet prövas. Att beslut kan överklagas och att ärenden bedöms av en utomstående instans är en självklarhet och viktigt för rättsäkerheten, säger Gunilla Dencker Skog, kanslichef på Höörs kommun.

Läs mer om kommunens tillsyn över fristående förskolor i skollagens 26 kapitel

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.