Många medborgare ännu nöjdare med att bo i Höör enligt undersökning

Statistiska Centralbyrån har genomfört en medborgarundersökning i Höörs kommun. Resultatet visar överlag positiva siffror. Undersökningen visar att medborgarnas uppfattning om Höörs kommun som en bra plats att bo och leva på har ökat sedan 2018. Förtroendet för kommunen och för kommunens verksamheter har också ökat.


Medborgarna ger Höörs kommun ett bra betyg som dessutom är betydligt bättre i årets mätning jämfört med 2018. Kommunen ligger över medelindex jämfört med medelindex för samtliga kommuner som deltog i undersökningen. Totalt har undersökningen besvarats av 493 respondenter av 1 000 tillfrågade.

– Statistiska centralbyråns medborgarundersökning är ett viktigt verktyg för kommunen för att ta reda på vad medborgarna tycker om Höörs kommun som en plats att leva på, vad de anser om kommunens verksamheter samt hur medborgarna upplever sin möjlighet att påverka och ha insyn i besluten som kommunen tar, säger Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande. Han fortsätter:

– Glädjande kan vi se att Höörs kommun får högre betyg 2020 än 2018 i nästan samtliga kategorier. Det märks att det har blivit ett nytt styre i kommunen. Nu ska vi fortsätta jobba för att även nästa undersökning visar på lika stora förbättringar.

Många vill rekommendera vänner att flytta hit

Peter Wollin, destinations- och näringslivschef i Höörs kommun säger att resultatet av undersökningen är glädjande:

– Vi är särskilt stolta över att få högt värde på ”Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till Höör?”.

Höörs kommun får också höga värden av sina medborgare på tillgång till högre utbildning, kommunikationer men också kommersiellt utbud, fritidsmöjligheter och trygghet.

– Värdena för möjligheterna att hitta bra boende och hur trivsam bebyggelsen är har ökat enligt undersökningen, berättar Peter Wollin. Det är särskilt positivt eftersom det är ett högt prioriterat område som kommunen arbetar med.

Räddningstjänsten högst värden

Alla kommunens verksamheter som berörs av undersökningen har fått bättre värden i år än 2018. Högst värde får räddningstjänsten.

– Det är ett mycket fint förtroende för räddningstjänsten som vi har fått av kommuninvånarna enligt undersökningen, säger räddningschef Per Björkman. Vi ska givetvis inte slå oss till ro med detta utan fortsätta arbetet för en tryggare och säkrare kommun mot olyckor.

Medborgarnas inflytande har ökat

Hur ser medborgarna på sitt eget inflytande i kommunen? Här visar undersökningen betydligt bättre värden än 2018. Det handlar bland annat om möjligheter att komma i kontakt med kommunen, information från kommunen, påverkansmöjlighet och förtroende för kommunens politiker och högre tjänstepersoner.

– Även bemötande och tillgänglighet hos kommunens verksamheter är faktorer som fått bättre betyg, säger Peter Wollin. Det är ett kvitto på att vi jobbar i rätt riktning med bemötandefrågorna.

Tryggheten har ökat

Upplevelsen av trygghet har ökat med tre enheter sedan undersökningen 2018.  Alla tre frågor som rör trygghet visar förbättrade värden:

  • Hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?
  • Hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel?
  • Hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet?

Generellt är den upplevda ökade tryggheten större för kategorin kvinnor. Detta trots att kvinnor generellt brukar redovisa lägre siffror i trygghetsundersökningar än män.

Medborgare i åldern 65 till 84 år och medborgare med endast förgymnasial utbildning känner sig mindre trygga, visar undersökningen.

Det är inga stora skillnader i medborgarnas upplevda trygghet beroende på om de bor i kommunens centralort, en annan tätort eller utanför en tätort.

SCB:s medborgarundersökning 2020 (pdf)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.