Samråd nummer två för järnvägen Hässleholm-Lund

Under perioden 29 maj-18 juni 2020 genomför projekt Hässleholm-Lund sitt andra samråd under planeringsfasen Lokaliseringsutredning.

Lokaliseringsutredningen är en av de tidigaste delarna i planeringsarbetet vid byggandet av ny järnväg. Då utreder Trafikverket olika lämpliga sträckningar (så kallade korridorer) för den nya järnvägen. I det arbetet behöver hänsyn tas till flertalet aspekter, bland annat naturmiljö, kulturmiljö, viktiga samhällsfunktioner, kostnad och byggbarhet. Under samråd 1 redovisade Trafikverket de förutsättningar de hade hittat inom projektets utredningsområde och bad allmänheten att bistå dem med eventuell ytterligare kunskap som kunde vara viktig i det fortsatta planeringsarbetet.

Samråd 2 är ett webbsamråd

Under samråd 2 kommer Trafikverket att presentera de förutsättningar som de har arbetat fram sedan föregående samråd. Syftet med samrådet är att stämma av förutsättningarna som ligger till grund för analys och värdering för hela det efterföljande planerings- och utredningsarbetet. Materialet som samråds är både dokument som färdigställs i samband med samråd 2 och dokument som fortlöpande fylls på med mer innehåll från det fortsatta utredningsarbetet även efter samråd 2. Underlaget består av ett utkast av dokumentet lokaliseringsutredning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt underlag till dessa i form av PM.

Samråd 2 är ett så kallat webbsamråd vilket innebär att inga fysiska träffar genomförs. Istället publiceras allt material på projektets hemsida. Det är också här som du kan yttra dig kring det material som nu samråds. När alla yttranden kommit in sammanställs och sammanfattas samrådet i projektets samrådsredogörelse, där Trafikverket också svarar på hur de inkomna synpunkterna beaktas.

Notera att det inte kommer presenteras några förslag på korridorer för den nya järnvägen under samråd 2. Det sker först vid samråd 3, som planeras till vintern 2020-2021.

Utökat utredningsområde

I åtgärdsvalsstudien Jönköping-Malmö som föregick lokaliseringsutredningen definierades projektets utredningsområde. Den geografiska avgränsningen utgick ifrån stationsorterna Hässleholm och Lund samt en restidsgräns på två och en halv timme mellan Stockholm-Malmö i framtiden. Utifrån de förutsättningarna erhölls ett område som var cirka sju mil långt och tre mil brett. Under arbetet med lokaliseringsutredningen har en verifiering av utredningsområdets gränser gjorts. Det har då konstaterats att utredningsområdet behöver utökas i norr och i söder. I norr behöver utredningsområdet utökas i Hässleholms kommun för att där kunna inrymma tänkbara alternativa anslutningar till Södra stambanan. I söder behöver utredningsområdet utökas för att kunna möjliggöra tänkbara anslutningar i Staffanstorps kommun till det fyrspår som byggs mellan Lund och Arlöv.

Samrådsunderlag utökat utredningsområde

Under hösten 2018 tog Trafikverket fram ett samrådsunderlag för en ny järnväg mellan Hässleholm och Lund, där det beskrevs hur projektet skulle kunna påverka miljön inom det utpekade utredningsområdet. Länsstyrelsen fattade den 24 januari år 2019 beslut om att projektet kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

När projektet nu har konstaterat att det finns ett behov av att utöka det utpekade utredningsområdet i norr och söder har ett kompletterande samrådsunderlag tagits fram. Syftet med detta underlag är att berörda kommuner, Länsstyrelsen, kollektivtrafikmyndigheten samt de enskilda som särskilt berörs ska få möjlighet att yttra sig. Då samrådsunderlaget går ut i samråd 2 för lokaliseringsutredningen ges även övriga statliga myndigheter, allmänheten och de organisationer som kan bli berörda möjlighet att yttra sig över utökningen av utredningsområdet. Trafikverket önskar därför få in yttranden om aspekter för, och intressen i, det utökade området som är viktiga i det fortsatta arbetet. Efter samrådet sammanställs alla yttranden i en samrådsredogörelse som publiceras på Trafikverkets hemsida.

Läs mer om höghastighetsjärnvägen här på kommunens hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.