Höghastighetsjärnväg

Trafikverket planerar för att bygga en ny järnväg Hässleholm-Lund. Den nya stambanan planeras för höghastighetståg och snabba regionaltåg. Lokaliseringsutredningen ska visa vilken järnvägskorridor som är lämplig och hur Höörs kommun berörs.

Det kommer att ta cirka tre år att utreda var järnvägen ska byggas och än så länge vet vi inte vilken del av Höörs kommun som kommer att beröras. Däremot vet vi att det inte går att bygga höghastighetsjärnväg längs södra stambanan eftersom den är för krokig. Det kommer alltså att bli en ny järnvägssträckning, åtminstone delvis.

Trafikverket och konsulten Sweco började arbeta med lokaliseringsutredningen under sommaren 2019. Utredningen ska vara färdig sommaren 2022. Under de tre år som utredningen pågår kommer Trafikverket att bjuda in till flera samråd för att ta reda på fakta om utredningsområdet och för att dela med sig av sina slutsatser. Vintern 2020/2021 kommer förslag på korridorer att presenteras. Den färdiga lokaliseringsutredningen ska visa vilken järnvägskorridor som är lämplig.

Därefter börjar nästa steg i processen. Då tar Trafikverket fram en järnvägsplan som visar mer detaljerat var och hur järnvägen ska byggas. Byggstart för den nya järnvägen är planerad att ske någon gång under perioden 2027-2029. Byggtiden beräknas till cirka 10 år.

Höörs kommuns roll i processen

Det är Trafikverket som utreder och planerar järnvägen. Höörs kommun samverkar med Trafikverket för att de ska känna till så mycket som möjligt om kommunen. Vi delar med oss av planeringsunderlag, till exempel naturvårdsprogram och kulturmiljöprogram. Vi berättar om kommunens utvecklingsstrategier för bebyggelse, natur och friluftsliv från översiktsplanen. En viktig uppgift är att hjälpa Trafikverket att förutse konflikter som kan uppstå mellan ny järnväg och intressen i vår kommun. Då kan Trafikverket anpassa utformningen av järnvägen till miljön. Miljökonsekvensbeskrivningen är en viktig del i den anpassningen.

Samverkan om den nya järnvägen sker genom en samrådsgrupp tillsammans med andra berörda kommuner, länsstyrelsen, Region Skåne och Trafikverket.

Effekter på Södra Stambanan?

Höörs kommun har tillsammans med Eslövs kommun och Region Skåne beställt en utredning av vad ny höghastighetsjärnväg kan ge för effekter på Södra Stambanan. Rapporten innehåller trafikscenarion på mellanlång och lång sikt. En slutsats är att vi kan få fler tåg som stannar i Höör och bättre tidtabell, när de snabbare tågen flyttar till den nya järnvägen.
Bullerstörningarna från järnvägen kan öka med upp till 0,9 dBA (ekvivalent buller), eftersom det blir möjligt att köra fler godståg. Rapporten kommer att vara ett kunskapsunderlag i kommunens arbete med att utveckla kommunen och i framtida dialoger med Trafikverket.

Kartbild över utredningsområdet.

Kartbild över utredningsområdet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.