Höghastighetsjärnväg

Trafikverket planerar för att bygga en ny järnväg Hässleholm-Lund. Den nya stambanan planeras för höghastighetståg och snabba regionaltåg. I samråd 3 som pågår 20 januari till 16 mars presenteras de järnvägskorridorer som Trafikverket bedömer vara bäst lämpade för byggande av ny järnväg. Korridorerna berör stora delar av Höörs kommun från Ageröd i väster till Ella i öster.

Trafikverket och konsulten Sweco började arbeta med lokaliseringsutredningen under sommaren 2019. Utredningen ska vara färdig sommaren 2022. Under de tre år som utredningen pågår kommer Trafikverket att bjuda in till flera samråd för att ta reda på fakta om utredningsområdet och för att dela med sig av sina slutsatser. Under samråd 3 nu i vinter presenteras deras förslag till lämpliga korridorer. Den färdiga lokaliseringsutredningen ska visa vilken järnvägskorridor som är lämplig.

Därefter börjar nästa steg i processen. Då tar Trafikverket fram en järnvägsplan som visar mer detaljerat var och hur järnvägen ska byggas. Byggstart för den nya järnvägen är planerad att ske någon gång under perioden 2027-2029. Byggtiden beräknas till cirka 10 år.

Samråd 3: Från 20 januari till 16 mars

Under perioden 20 januari till 16 mars genomförs projektets tredje samråd för den utredning som ser över var man bäst placerar järnvägen mellan Hässleholm och Lund. Trafikverkets syfte med samrådet är att informera om projektet, att visa upp de förslag till lokaliseringsalternativ som tagits fram och att få in synpunkter på förslagen. På grund av rådande pandemi genomförs samrådet digitalt.

Lämna synpunkter senast 16 mars

Den som upplever sig, direkt eller indirekt, berörd av Trafikverkets föreslagna korridorer har möjlighet att komma med sina synpunkter senast 16 mars. På projektets webbplats finns en interaktiv karta där det går att lämna synpunkter. Det finns även presentationer som visar hur lokaliseringsalternativen tagits fram.

Det är viktigt att Trafikverket får ta del av lokal och mer platsspecifik kunskap om de stora områden som berörs av korridorerna. Mycket finns sammanställt i det underlag som ligger till grund för valet av korridorer men helt säkert finns det stor lokalkännedom som inte kommer fram i planeringsunderlag.

Videopresentation om höghastighetsjärnvägen i Höörs kommun

Den 3 februari 2021 hölls en presentation om höghastighetsjärnvägen för förtroendevalda politiker i Höör av kommunarkitekt och samhällsplanerare Karin Kallioniemi samt samhällsplanerare Anton Klacka. Syftet med presentationen var att ge information om hur landskapet i Höörs kommun kan påverkas av järnvägen samt att berätta om hur kommunen arbetar med ärendet just nu.

På grund av det stora intresset hos medborgare i kommunen kring höghastighetsjärnvägen så publicerar vi också videon här så att du som vill kan ta del av informationen. Videon är 67 minuter lång. Har du frågor om hur kommunen arbetar med att granska förslagen kring höghastighetsjärnvägen? Kontakta Karin Kallioniemi på epost karin.kallioniemi@hoor.se eller Anton Klacka på epost anton.klacka@hoor.se.

Höörs kommuns roll i processen

Det är Trafikverket som utreder och planerar järnvägen. Höörs kommun samverkar med Trafikverket för att de ska känna till så mycket som möjligt om kommunen. Vi delar med oss av planeringsunderlag, till exempel naturvårdsprogram och kulturmiljöprogram. Vi berättar om kommunens utvecklingsstrategier för bebyggelse, natur och friluftsliv från översiktsplanen.

Här kan du läsa en nyhetsartikel om vad kommunen gör just nu.

En viktig uppgift är att hjälpa Trafikverket att förutse konflikter som kan uppstå mellan ny järnväg och intressen i vår kommun. Då kan Trafikverket anpassa utformningen av järnvägen till miljön. Miljökonsekvensbeskrivningen är en viktig del i den anpassningen.

Samverkan om den nya järnvägen sker genom en samrådsgrupp tillsammans med andra berörda kommuner, länsstyrelsen, Region Skåne och Trafikverket.

Digitala frågestunder

Trafikverket ska hålla fyra digitala frågestunder, med möjlighet att ställa frågor till projektets medarbetare. De digitala frågestunderna hålls den 10 februari klockan 12-13 och klockan 18-19 samt den 2 mars klockan 12-13 och klockan 18-19.

Läs mer om projektet, frågestunderna, ta del av samrådsmaterialet och lämna dina synpunkter på projektets webbplats www.trafikverket.se/hassleholm-lund. Samrådsmaterialet kommer också att finns tillgängligt i kommunhusets medborgarcenter från 25 januari.

Effekter på Södra Stambanan?

Höörs kommun har tillsammans med Eslövs kommun och Region Skåne beställt en utredning av vad ny höghastighetsjärnväg kan ge för effekter på Södra Stambanan. Rapporten innehåller trafikscenarion på mellanlång och lång sikt.

En slutsats är att vi kan få fler tåg som stannar i Höör och bättre tidtabell, när de snabbare tågen flyttar till den nya järnvägen. Bullerstörningarna från järnvägen kan öka med upp till 0,9 dBA (ekvivalent buller), eftersom det blir möjligt att köra fler godståg. Rapporten kommer att vara ett kunskapsunderlag i kommunens arbete med att utveckla kommunen och i framtida dialoger med Trafikverket.

Kartbild över utredningsområdet.

Kartbild över utredningsområdet.

Lokaliseringsalternativ, korridorer, mellan Hässleholm och Lund.

Lokaliseringsalternativ, korridorer, mellan Hässleholm och Lund.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.