Höghastighetsjärnväg

Trafikverket planerar för att bygga en ny järnväg Hässleholm-Lund. Den nya stambanan planeras för höghastighetståg och snabba regionaltåg. Just nu utreder Trafikverket möjliga järnvägskorridorer. Alla alternativen berör Höörs kommun och går genom känsliga områden.

Trafikverket och konsulten Sweco började arbeta med lokaliseringsutredningen under sommaren 2019. Utredningen ska vara färdig senast under 2024. Under utredningen kommer Trafikverket att bjuda in till flera samråd för att ta reda på fakta om utredningsområdet och för att dela med sig av sina slutsatser. I januari 2021 presenterade Trafikverket sina förslag till järnvägskorridorer. Den färdiga lokaliseringsutredningen ska visa vilken järnvägskorridor som är lämpligast.

Därefter börjar nästa steg i processen. Då tar Trafikverket fram en järnvägsplan som visar mer detaljerat var och hur järnvägen ska byggas. Byggstart för den nya järnvägen är planerad att ske någon gång under perioden 2027-2029. Byggtiden beräknas till cirka 10 år.

Höörs kommuns roll i processen

Det är Trafikverket som utreder och planerar järnvägen. Höörs kommun samverkar med Trafikverket för att de ska känna till så mycket som möjligt om kommunen. Vi delar med oss av planeringsunderlag, till exempel naturvårdsprogram och kulturmiljöprogram. Vi berättar om kommunens utvecklingsstrategier för bebyggelse, natur och friluftsliv från översiktsplanen.

En viktig uppgift är att hjälpa Trafikverket att förutse konflikter som kan uppstå mellan ny järnväg och intressen i vår kommun. Då kan Trafikverket anpassa utformningen av järnvägen till miljön. Miljökonsekvensbeskrivningen är en viktig del i den anpassningen.

Kommunen lämnar också skriftliga yttranden till Trafikverket vid de öppna samrådstillfällena. Yttrandena finns länkade längst ner på denna sida.

Effekter på Södra Stambanan?

Höörs kommun har tillsammans med Eslövs kommun och Region Skåne beställt en utredning av vad ny höghastighetsjärnväg kan ge för effekter på Södra Stambanan. Rapporten innehåller trafikscenarion på mellanlång och lång sikt.

En slutsats är att vi kan få fler tåg som stannar i Höör och bättre tidtabell, när de snabbare tågen flyttar till den nya järnvägen. Bullerstörningarna från järnvägen kan öka med upp till 0,9 dBA (ekvivalent buller), eftersom det blir möjligt att köra fler godståg. Rapporten kommer att vara ett kunskapsunderlag i kommunens arbete med att utveckla kommunen och i framtida dialoger med Trafikverket.

Kartbild över utredningsområdet.

Kartbild över utredningsområdet.

Lokaliseringsalternativ, korridorer, mellan Hässleholm och Lund.

Lokaliseringsalternativ, korridorer, mellan Hässleholm och Lund.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.