Höghastighetsjärnväg

I maj 2018 tog regeringen beslut om den nationella transportplanen (NTI) för åren 2018-2029. Höghastighetsjärnväg på sträckan Hässleholm–Lund finns med i planen och det innebär byggstart under planperioden.

Det kommer att ta tid att utreda projektet och än så länge vet vi inte vilken del av Höörs kommun som kommer att beröras. Däremot vet vi att det inte går att bygga höghastighetsjärnväg längs södra stambanan eftersom den är för krokig. Det kommer alltså att bli en ny järnvägssträckning.

Samverkansavtal

Det är Trafikverket som utreder och planerar järnvägen. Höörs kommun ingår i en samrådsgrupp tillsammans med andra berörda kommuner, länsstyrelsen och Region Skåne. Parterna har skrivit ett samverkansavtal om att arbeta för en snabb och effektiv utbyggnad av sträckan Hässleholm–Lund, samt att optimera projektets nyttor och begränsa de negativa effekterna. Ett första viktigt steg är att Trafikverket kommer igång med att utreda möjliga järnvägskorridorer så att vi får veta var järnvägen ska byggas.

Effekter på Södra Stambanan?

Höörs kommun har tillsammans med Eslövs kommun och Region Skåne beställt en utredning av vad ny höghastighetsjärnväg kan ge för effekter på Södra Stambanan. Rapporten innehåller trafikscenarion på mellanlång och lång sikt. En slutsats är att vi kan få fler tåg som stannar i Höör och bättre tidtabell. Bullerstörningarna från järnvägen kan öka med upp till 0,9 dBA (ekvivalent buller), eftersom det blir möjligt att köra fler godståg. Rapporten kommer att vara ett kunskapsunderlag i kommunens arbete med att utveckla kommunen och i framtida dialoger med Trafikverket.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.