Välbesökt skolmöte i Tjörnarp

Oro och ilska, men även en konstruktiv dialog präglade gårdagens möte på Tjörnarps skola, som handlade om de föreslagna besparingsåtgärderna inom skolan.

Runt 90 personer hade samlats i skolans gymnastiksal  för att lyssna, men också säga sin mening. Höörs kommun representerades av Susanne Andersson och  Maria Boström-Lambrén från Barn- och utbildningsnämnden samt kommunfullmäktiges ordförande Anders Netterheim.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande  Susanne Andersson inledde mötet med att presentera det förslag till besparingsåtgärder som politikerna i Barn- och utbildningsnämnden nu har att ta ställning till.

Besparingsförslag i sex punkter

I det tjänstemannaförslag som presenterades på mötet finns följande förslag på åtgärder:

  • Samordning av grupper och klasser på högstadiet.
  • Samordning av Gudmuntorp åk 5 med Sätoftaskolans åk 5.
  • Bedriva undervisning i ålderblandad klass, så kallad B-form,  på Gudmuntorp åk F-1.
  • Samordna åk 4-6 Tjörnarps skola med Enebackeskolans åk 4-6.
  • Minska Vuxenutbildningens ram med 1 procent.
  • Ökat riktvärde för antal barn per årsarbetare i förskolan.

Inga beslut är ännu fattade. Politiska diskussioner pågår och ärendet kommer att tas upp på Barn-och utbildningsnämndens sammanträde den 9 april. Kallelse och handlingar inför sammanträdet kommer att publiceras i sammanträdesportalen (på kvällen) den 4 april.

Skolmöte i Tjörnarp 20 mars 2018
Maria Boström-Lambrén och Susanne Andersson, förste vice ordförande repektive ordförande i Barn- och utbildningsnämnden samt Anders Netterheim, kommunfullmäktiges ordförande, informerade, lyssnade och diskuterade med de omkring 90 åhörarna i Tjörnarpsskolans gymnastiksal.

”Snurra det ett varv till”

Större delen av mötet ägnades åt synpunkter och diskussion, som kan sammanfattas i ett önskemål från föräldrar och andra Tjörnarpsbor om att ärendet borde få snurra ett varv till, ta mer tid och att ett helhetsperspektiv på konsekvenserna för Tjörnarp borde vägas in.

Tjörnarps väl, som är en samarbete mellan olika föreningar i Tjörnarp, överlämnade ett alternativt förslag till besparingsåtgärder. Även initiativet Omställning Tjörnarp signalerade att man tänker komma med förslag.

Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden ska  spara cirka 21 miljoner på tre år. Därtill kommer kostnader för de utökade uppdrag som följer av beslut på statlig nivå, som nytt språkval redan från årskurs 6, obligatorisk prao i åk 8-9 och programmering, som blir ett obligatoriskt inslag i undervisningen redan från lågstadiet.

En förändring av barn- och elevgruppers storlek är den åtgärd som har störst effekt, eftersom det påverkar personalbehovet och därmed lönekostnaderna, som utgör hälften av nämndens budget för verksamhet i egen regi. Förändringarna kommer, om de beslutas, att ske i samband med terminsstarten hösten 2018. Eftersom skolan planeras läsårsvis måste vissa åtgärder genomföras redan hösten 2018 för att få genomslag 2019.

De besparingar som kommunen behöver göra berör inte bara Barn- och utbildningsnämnden. Över hela den kommunala verksamheten ligger ett generellt sparbeting på 1% för 2018, 2% för 2019 och 2,1 % år 2020. Ramarna är beslutade av kommunfullmäktige i november 2017.

I Budget 2018 kan du på sidan 19 se hur mycket pengar de olika nämnderna kommer att ha för sin verksamhet de kommande tre åren. Där finns också en tabell som redovisar kompensation för demografiska förändringar , satsningar och effektiviseringskrav i kronor. Hela kommunens driftbudget ligger på omkring 900 miljoner kronor de kommande åren.

Mötet i Tjörnarp var ett i raden av informationsmöten om behovet av nedskärningar och förslag till besparingsåtgärder in om förskola och skola. Närmast väntar möten med elever och föräldrar i Gudmuntorp.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.