Hög vattennivå i Ringsjön

Vattennivån i Ringsjön är hög. Kommunen har tät kontakt med Länsstyrelsen och övriga myndigheter och följer utvecklingen noga.
Läs mer om översvämningarna.

Träd

Träd är värdefulla på många sätt och skapar avkopplande miljöer. De bidrar till att dämpa trafikbuller, renar luften från partiklar, tar upp luftens koldioxid och släpper ut syre.

Eftersom träd kan bli mycket gamla kan de berätta mycket om platsens historia och har därför även ett kulturhistoriskt värde. Träden skapar också en mer varierad upplevelse av vårt samhälle.

Trädfällning på kommunens mark

Önskemål från allmänheten angående nedtagning av träd i kommunens parker och naturparker kommer med jämna mellanrum. För att vi ska kunna hantera alla förfrågningar och göra en helhetsbedömning i varje enskilt fall kan du som kommunmedborgare göra en ansökan om nedtagning av träd till oss. Ansökan behandlas av Samhällsbyggnadssektor och en samlad bedömning görs utifrån följande kriterier:

  • Trädets betydelse för området som helhet.
  • Trädets ekologiska och estetiska värden.
  • Om de boende påverkas av trädet i området och om grannarna är överens.
  • Trädets kondition.

Restriktiva med att fälla träd

Generellt är kommunen restriktiv med att fälla friska och vitala träd. Våra träd har många viktiga uppgifter, de är till exempel värdefulla livsmiljöer för insekter och djurarter. De är dessutom viktiga gröna stombildare som vi värnar i våra bebyggda miljöer. Vi fäller inga träd om de inte utgör en risk eller fara.

Träd nära tomtgräns

Träd som väcker oro för att det står nära tomtgräns men inte riskerar att falla på egendom, tas inte ned om det inte är en uppenbar risk eller annan stark motivering finns.

Träd på privat mark

Det är många som undrar vad det är som gäller för träd och växter på grannens tomt som växer in på den egna tomten eller som på något annat sätt skapar problem. Det bästa är att tala med den det berör och försöka komma överens. Om det inte fungerar kan man diskutera med en jurist om vilka möjligheter som finns.

Vad säger lagen?

Så här står det i Jordabalken och Plan- och bygglagen:

Jordabalken 3 kap 2 §

”Tränger rot eller en gren in på fastighet från område intill denna och medför det olägenhet för fastighetens ägare, får denne ta bort roten eller grenen. Områdets ägare ska dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom.”

Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap 15 §

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.”

Häckar och buskage

Många fastighetsägare har häckar, buskar eller annan vegetation som växer för långt ut från tomten och skymmer sikten. Det gör det omöjligt att utnyttja hela gång- och cykelbanans bredd. Som tomtägare är du skyldig att hålla sikten fri. Om en olycka inträffar kan du annars ställas till svars. Så klipp häcken och hjälp till att förhindra olyckor!

Olovlig trädfällning

Det är förbjudet och straffbart att ta ned eller göra åverkan på träd som står på allmän mark. Det är endast kommunen som tillåts fälla träd på kommunens mark.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.