Förebyggande arbete

Under 2022 startar ett förebyggande arbete för barn och unga i Höörs kommun. Det förebyggande arbetet ska bedrivas långsiktigt. Fokus ligger på att stärka skyddsfaktorer, som till exempel stödjande föräldrar och övrigt socialt nätverk, en hälsofrämjande skola och meningsfull fritidssysselsättning för unga.

Målen för det förebyggande arbetet är:

  • Ökad trygghet för kommunens barn och unga
  • Minskad andel unga som har upplevt kränkningar, våld och hot
  • Minskad skadegörelse
  • Ökad psykisk hälsa bland barn och unga
  • Ökad skolnärvaro
  • Ökad fysisk aktivitet bland icke föreningsaktiva ungdomar
  • Ökad medvetenhet bland barn och unga om ANDTS-frågor
  • Ökad samsyn och förbättrad tvärsektoriell samverkan inom kommunen

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.