Överklaga beslut, rättssäkerhet

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel kan du nästan alltid överklaga det.

Det finns två olika former av överklaganden. Kommunala beslut kan överklagas genom antingen laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Alla som är folkbokförda, äger fast egendom eller betalar kommunalskatt i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller. Besluten kan gälla till exempel nya VA-taxor eller bygglovsärenden.

Överklagandet ska göras skriftligt och skickas till förvaltningsrätten inom tre veckor från att protokollet har anslagits på kommunens anslagstavla.

Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att beslutet:

  • tillkommit på ett felaktigt sätt
  • fattats av fel kommunalt organ
  • överskrider kommunens befogenheter
  • strider mot lag

Förvaltningsrätten kan endast upphäva ett beslut, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Ett upphävande innebär att det inte längre finns något beslut i ärendet.

Förvaltningsbesvär

Det är endast du som berörs av ett beslut som kan överklaga det genom förvaltningsbesvär. Kommunen är skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du gör för att överklaga.

Du har tre veckor på dig att överklaga och tiden räknas från det datum du fick beslutet.

Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och själva sakfrågan. Exempel på beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om bygglov eller beslut om socialt bistånd.

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen och i speciallagstiftning såsom plan- och bygglagen. Vanligtvis överklagas förvaltningsärenden till förvaltningsrätten eller mark- och miljödomstolen. Den överprövande instansen prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet.

Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.