Hantering av personuppgifter

Höörs kommun bedriver en omfattande verksamhet och behandlar personuppgifter i många olika sammanhang. Hur vi får samla in och behandla personuppgifter regleras av dataskyddsförordningen, GDPR.

Enligt förordningen är vi också skyldiga att informera dig om vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och hur vi behandlar dem.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en uppgift som i sig, eller i kombination med andra uppgifter, identifierar en fysisk person, till exempel namn, telefonnummer och e-postadress. Även bilder på personer som går att identifiera räknas som personuppgift.

Principer för behandling av personuppgifter

  • Personuppgifter får bara samlas in för tydligt angivna och godkända ändamål.
  • Uppgifterna får inte senare användas för något annat ändamål.
  • Insamlingen ska begränsas till de uppgifter som verkligen behövs.
  • Uppgifterna ska vara korrekta.
  • Uppgifterna får inte sparas längre än nödvändigt.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

För att få behandla personuppgifter måste minst ett av följande villkor vara uppfyllt:

Samtycke. Den registrerade har sagt ja till behandling av personuppgifter. (Ett sådant samtycke kan när som helst dras tillbaka.)

Avtal. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra ett avtal.

Rättslig förpliktelse. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att följa lagar och regler, till exempel bokföringslagen eller skollagen.

Grundläggande intresse. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att skydda en registrerad som inte kan lämna samtycke.

Allmänt intresse eller myndighetsutövning. Behandling av personuppgifter är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Intresseavvägning. Den som behandlar personuppgifter får göra det om den har intressen som väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet. (Intresseavvägning kan inte användas som rättslig grund av myndigheter.)

Höörs kommuns behandling av personuppgifter stöds i de flesta fall på rättslig förpliktelse, uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. En mindre del av kommunens personuppgiftsbehandling sker med stöd av samtycke.

Dina rättigheter

Du har rätt till information om de personuppgifter vi samlar in och behandlar, för att du ska ha kontroll över dina egna uppgifter. Du har också alltid rätt att få dina uppgifter rättade. I vissa fall har du även rätt att få uppgifterna raderade. För varje behandling eller register ska information lämnas om kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige, den rättsliga grunden för behandlingen och ändamålet med behandlingen.

Säkerhet

Vi strävar efter att hantera dina personuppgifter på ett så säkert sätt som möjligt, bland annat genom att se till att endast de som behöver personuppgifterna har tillgång till de system där de hanteras.

Personuppgiftsansvarig

Det är den politiska nämnd som styr över den verksamhet dit du lämnat dina personuppgifter, som ansvarar för att dina uppgifter behandlas korrekt. Nämnden kallas för personuppgiftsansvarig.

Frågor och synpunkter

Om du har frågor eller synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud. Det är också till dataskyddsombudet du ska vända dig om du vill veta vilka uppgifter som finns registrerade om dig.
Om du har frågor kring vår hantering av personuppgifter kan du alltid kontakta kommunens dataskyddsombud.

Klagomål

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.