Missbruk och beroende

Ett beroende eller missbruk ger negativa konsekvenser både för en själv och ens anhöriga, men det finns hjälp att få.

Dricker du för mycket? Alkohol är ofta förknippat med fester och socialt umgänge. Men att dricka för mycket och för ofta kan få negativa konsekvenser och på sikt leda till missbruk och beroende. Har du svårt att begränsa ditt drickande; drabbas din omgivning negativt eller börjar du få bekymmer att sköta vardagen på grund av alkoholen- då bör du söka hjälp eller rådgivning. Alkoholproblem kan behandlas – ju tidigare desto bättre.

Missbruk av droger

Du som missbrukar narkotika kan få hjälp och stöd att ta dig ur ditt missbruk och att skaffa dig en fungerande drogfri vardag. Behandling för missbruk och beroende kan beviljas efter utredning av socialsekreterare. Du kan också kontakta socialtjänsten för ett par lösningsinriktade samtal och rådgivning. Dessa samtal behöver inte föregås av en utredning.

Familjerådslag

Vi använder familjerådslag som modell där du tillsammans med ditt nätverk ges möjlighet att hitta hållbara lösningar.

Förändring är möjligt!

Utredning och stöd

Kanske dricker du för mycket, eller använder narkotika? Ibland kan det vara svårt att lösa problemen på egen hand. Du kan vända dig till socialtjänsten för rådgivning. Du har också möjlighet att ansöka om stöd. Socialtjänsten är då skyldig att utreda ditt behov av stöd, vilket föreskrivs i socialtjänstlagen 11 kap. 1 §.

I socialtjänstlagen finns bestämmelser om att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden. Biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Om du är orolig för din alkoholkonsumtion, eller använder narkotika, finns möjlighet att få stöd för att kunna ta itu med problemet. Du kan ta kontakt med socialtjänsten för ett rådgivande samtal, men har också möjlighet att ansöka om behandling. Ansökan kan göras muntligt eller skriftligt. Efter ett första bedömningssamtal utreds möjligheterna till bistånd.

Så här går en utredning till

En utredning består främst av samtal mellan personal hos socialtjänsten och dig. Ibland används olika former av bedömningsinstrument. För att få en helhetsbild av din situation tas dessutom ofta kontakt med andra i din omgivning, såsom anhöriga och sjukvårdspersonal. Hur utredningen ska läggas upp diskuteras med dig. Du kan också ge förslag på personer som kan tillföra viktiga uppgifter. Utredningen ska bedrivas skyndsamt, men någon tidsgräns finns inte.

Utredningen avslutas med att socialtjänsten gör en bedömning av dina behov. Hur behoven ska tillgodoses beslutas i en dialog med dig. Utredningen kan också avslutas med ett familjerådslag eller nätverksmöte då dina anhöriga bjuds in. Du får ett skriftligt beslut där också socialtjänstens motivering framgår. Beslutet kan överklagas.

Vem gör utredningen?

Utredningen görs av socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen, som är en del av den sociala sektorn i Höörs kommun. Arbetet står under tillsyn av IVO (Inspektionen för vård och tillsyn).

Vad händer om jag ändrar mig och inte längre vill ha någon hjälp?

Socialtjänstlagen bygger på frivillighet och socialtjänsten kan inte agera utan att du själv är delaktig och önskar stöd. I undantagsfall kan socialtjänsten förslå en domstol att besluta om vård mot en persons vilja. Detta regleras i Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.

Sekretess inom socialtjänsten

Huvudregeln inom socialtjänsten är att sekretess råder. Det betyder att uppgifter om enskilda inte lämnas ut till obehöriga och att dokument med sådana uppgifter förvaras så att obehöriga inte kan läsa dem. Däremot har man i de flesta fall rätt att se alla uppgifter i dokumenten som rör en själv.

Är du anhörig till någon med missbruks- eller beroendeproblem?

Som anhörig eller vän till personer med missbruks- eller beroendeproblem hamnar man ofta i svårigheter. Förutom oro för att personen ska skada sig själv eller andra finns ofta känslor av skuld och skam för det man gjort eller inte gjort för att hjälpa. Det finns möjlighet att få råd och stöd.

Du kan också vända dig till socialtjänstens individ- och familjeomsorg för att få råd och stöd. Du möts då av socialsekreterare med särskilda kunskaper om missbruks- och beroendeproblematik.

När mamma och pappa dricker

Du är inte ensam i din situation. Det är många barn och ungdomar som lever i en familj där någon vuxen missbrukar alkohol eller andra droger.

Genom att ta kontakt vill vi att du ska:

  • upptäcka att du inte är ensam.
  • förstå att det inte är ditt fel när en förälder missbrukar.
  • få kunskap om alkohol och droger.
  • bli så stark att du kan säga nej till något du inte vill.

Mariamottagningen för unga

Mariamottagningen Mellersta Skåne är till för unga upp till och med 23 år som har problem med alkohol eller andra droger. Mottagningen är även till för den unges föräldrar och närstående.

Hos oss kan du få kostnadsfri information, rådgivning och behandling. För att lättast komma till oss ringer du till mottagningen. All kontakt med oss är frivillig.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.