Snöskottning och sandning

När snö och halka kommer till Höörs kommun kommer vinterväghållningen igång och röjningen kan pågå under dygnets alla timmar. Ansvaret för snöröjning och halkbekämpning ligger på väghållaren vilken kan vara enskild, kommunal eller statlig.

Det ställs många frågor om hur vinterväghållningen sköts och varför det ibland tar lite tid att få bort all snö och halka. Kommun och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning i kommunen. Här reder vi ut begreppen kring ansvarsområden, allmänna kriterier för snöröjning och kommunens prioriteringar.

Gator och vägar

 • Kommunen ansvarar för snö- och halkbekämpning på det kommunala vägnätet i Höörs kommun, det vill säga gator, gång- och cykelbanor och torg.
 • För genomfarts- och landsvägar är det oftast Trafikverket som har ansvaret.
 • I mindre orter är vägföreningar väghållare och där har de ansvaret.
 • Arbete på gång- och cykelvägar samt fastigheter påbörjas efter att det har fallit 3 cm snö.
 • Arbete på gator och vägar påbörjas efter att det har fallit 7 cm snö.
 • Halkbekämpning utförs vid behov och sker med saltinblandat grus.
 • När snö och halka slår till prioriteras de övergripande gång- och cykelstråken, huvudgator samt busstråk, därefter sker snöröjning och halkbekämpning på övriga gång- och cykelvägar och gator, däribland villagator.

Fastighetsägares ansvar

Det är din skyldighet som fastighetsägare att skotta bort snön så snart som möjligt från gångbanan närmast din fastighet samt från tillfarter mellan körbana och fastighet. Tänk på att du inte får skotta ut snön på körbanan. Snön ska forslas bort eller läggas upp på ett sådant sätt att det lätt går att ta sig fram, exempelvis i en vall mellan gång- och körbana.

 • Halkbekämpa gångbanan närmast din fastighet genom att sanda.
 • Gör gärna hål i snövallen vid korsningar så att gående lättare kommer över gatan. Gör även hål i snövallen så att dina sopkärl kan tömmas samt att tidning och post kan levereras.
 • Håll rännstensbrunnar fria från snö och skräp så att smältvattnet kan rinna bort.
 • Det är också ditt ansvar som fastighetsägare att ingen skadas av snöras och fallande istappar från taken, tänk på att spärra av gångbanan när du tar ner snö och is från taken och låt varken snö eller is ligga kvar på gångbanan.

Hur kan vi hjälpas åt?

 • Respektera parkeringsbestämmelserna. Felparkerade bilar är ett hinder för snöröjningen.
 • Utrusta dig själv och bilen för vinterväglag. Det kan komma plötsligt.
 • Anpassa farten till rådande förhållanden.

Hur fungerar kommunens vinterberedskap?

Kommunens vinterberedskap pågår mellan den 15 november och den 31 mars. Kommer det mycket snö på en gång ber vi dig ha överseende om det tar ett tag innan plogbilarna hinner få undan den. Under vinterberedskapen är det fyra personer på kommunen som är beredskapsledare och utkallare, en i taget var fjärde vecka. Det innebär att den person som har beredskap håller koll på väder och väderprognos mellan klockan 16.00 till klockan 7.00 varje dygn under en hel vecka. Alla entreprenörer, de som kallas ut att snöröja och halkbekämpa, har beredskap  under hela perioden, från den 15 november till den siste mars.

Beredskapsledarens roll

Beredskapsledaren stiger upp klockan två varje natt för att kontrollera lufttemperatur, vägytetemperatur och daggpunktstemperatur, både i ett vintervägprogram på datorn och i verkligheten. Vissa nätter, då väderprognoserna är osäkra, blir det flera kontroller. Alltid när det varnas för halka, påfrysning och snöfall kör beredskapsledaren ut med bil på en bestämd kontrollrunda för att kontrollera väglaget på olika platser i kommunen. Vid beredskapsledarens beslut om behov av halkbekämpning eller plogning rings egen personal – som liksom beredskapsledaren har beredskap var fjärde vecka – samt entreprenörer ut. Vilken tidpunkt de rings ut är helt beroende på vad väderprognosen visar.

Flera parametrar att ta hänsyn till

Beredskapsledaren gör bedömningar av insatser vid pågående snöfall och det ingår också att göra en bedömning kopplat till väntande väderlek baserat på prognoser. Det är inte riktigt så enkelt som att beslutet kan tas enbart baserat på det aktuella läget exakt klockan två, lite strategiskt tänk krävs också. Prognosen kan visa en sak klockan två men en helt annan klockan fem. Det är därför flera parametrar att ta hänsyn till innan ett beslut fattas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.