Skadeståndsanspråk

Vi har alla ett egenansvar när det råder vinterväglag med snö och halka. Om du drabbas av en skada i Höör, som du anser att kommunen är ansvarig för, kan du göra ett skadeståndsanspråk mot kommunen.

Skadeståndsanspråk kan göras om du kan bevisa att kommunen agerat försumbart och att olyckshändelsen ägt rum på en plats där kommunen har vinterväghållningsansvaret.

När kan du få skadestånd?

Om någon varit vårdslös eller med vilja orsakat dig en skada har du rätt till skadestånd. Tanken med skadestånd är att du ska hamna i samma ekonomiska läge som om skadan inte hade inträffat. Det är den som begär ett skadestånd som måste bevisa att skadan orsakats med vilja eller på grund av vårdslöshet. Enbart det faktum att en skada inträffar är inte tillräckligt i sig för att få skadestånd. Det inträffade kan till exempel vara en ren olyckshändelse. Om du till exempel halkar på en osandad trottoar kan du ha rätt till ersättning av fastighetsägaren. Men då måste du visa att fastighetsägaren varit vårdslös. Det är alltid den som begär ett skadestånd som har bevisbördan.

Bra att tänka på vid skada:

  • att anmälan bör göras av dig – den skadelidande –  till eget försäkringsbolag genom olycksfallsförsäkring om sådan finns, alternativt om det ingår ett olycksfallsmoment i din hemförsäkring. På så sätt kan du få snabbare behandling av ditt ersättningskrav.
  • möjligheten att få ersättning genom AFA – arbetsskadeförsäkringen – om skadan inträffat på väg till eller från arbetet eller under arbetstid. Enklast gör du det genom att kontakta din lokala fackliga representant eller din arbetsgivare.
  • att ett skadeståndsyrkande mot kommunen ska lämnas skriftligt med blankett. Skicka blanketten till: eva.hanssonohrn@hoor.se eller Höörs kommun, Att: Eva Hansson Öhrn, Box 53, 243 21 Höör.
  • att till skadeståndsanspråket ska bifogas en karta eller en skiss där du markerar ut var skadan ägt rum.
  • att skadeståndsanspråket kommer att skickas vidare till kommunens försäkringsbolag, KSFAB, för utredning och bedömning av om kommunen kan anses skadeståndsskyldig eller inte.

Om kommunen bedöms ha skadeståndsansvar

Om KSFAB:s utredning visar att kommunen har ett skadeståndsansvar för den inträffade skadan, betalar KSFAB ut ersättning till dig i enlighet med skadeståndsrättsliga värderingsregler, med avdrag för kommunens självrisk. I sådant fall betalar kommunen ersättning, motsvarande självriskbeloppet, direkt till dig.

Om kommunen inte bedöms ha skadeståndsansvar

Om KSFAB:s utredning visar att kommunen inte har ett skadeståndsansvar för den inträffade skadan, redovisar KSFAB sitt ställningstagande i ett brev till kommunen. I sådant fall skickar kommunen sedan ett eget brev till dig, med besked om att man ansluter sig till den bedömning som redovisats av KSFAB och som framgår av det bilagda brevet från KSFAB. Om KSFAB bedömer att kommunen inte är ansvarig för den inträffade händelsen, kommer ingen skadeståndsersättning att utbetalas.

Observera att enligt Kommunallagen (1991:900) 2 kap, 2 § är en kommun förhindrad att ersätta dig om grund för detta saknas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.