Hur går det till att fatta beslut?

Kommuner i Sverige har stor frihet att bestämma över sin verksamhet genom det kommunala självstyret. Varje nämnd och styrelse måste ändå behandla ett ärende enligt vissa regler.

 • Ett ärende kan starta genom att en privatperson, en myndighet, ett företag eller en politiker lämnar in en skrivelse.
 • När skrivelsen kommer in till kommunen, registreras den och tilldelas ett diarienummer för att den lätt ska kunna hittas. När detta är gjort har skrivelsen blivit ett ärende och en allmän handling.
 • Nästa steg är beredningen då tjänstepersoner tar fram ett underlag med information, på vilket beslutet i ärendet ska tas.
 • Därefter sammanträder berörd nämnd, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige och fattar beslut i ärendet. En tjänsteperson fungerar som sekreterare vid sammanträdet och antecknar beslutet i protokollet.
 • Ordföranden, sekreteraren och två politiker som närvarade vid mötet intygar att protokollet stämmer genom att underteckna det.
  Protokollen görs tillgängliga på kommunens digitala anslagstavla samt finns att läsa på kommunens hemsida.
  Tycker du att ett beslut är fel kan du nästan alltid överklaga det. Från dagen då protokollet har offentliggjorts och tre veckor framåt kan beslut överklagas.
 • De tjänstepersoner på kommunen som berörs av beslutet ser till att beslutet genomförs.
 • Ärendet avslutas och arkiveras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.