Våld i nära relationer

Är du hotad eller rädd för någon som du känner? Känner du dig begränsad i ditt liv eller på annat sätt utnyttjad eller förnedrad av någon närstående? Det kan vara din partner, förälder, ditt barn eller en släkting. Du kan få hjälp!

En relation måste bygga på ömsesidig respekt. Ingen ska behöva tolerera fysisk eller psykisk misshandel. Barn som bevittnar våld i familjen far illa och tar skada.

Både den som blir utsatt för våld och den som utövar våld har rätt och möjlighet att få hjälp, oavsett kön, bakgrund, etnicitet, ålder, sexuell läggning, beroendeproblematik eller funktionsnedsättning.

Det är aldrig för sent att bryta negativa mönster.

Det är aldrig försent att göra en polisanmälan som medför att du kan få ytterligare stöd och hjälp i din situation.

Även den som är våldsutövare har rätt till hjälp och stöd.

Vad är våld i nära relationer?

Våld i nära relation inkluderar alla slags relationer mellan närstående, heterosexuella par, samkönade par, syskonrelationer, föräldra- och barnrelation och andra familje- och släktrelationer. Våld är varje handling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande samt tvång eller hot om sådana handlingar.

Fysiskt våld är varje form av fysisk handling som skadar och orsakar fysisk smärta.

Psykiskt våld är kränkningar med ord och handlingar, direkt hot om fysiskt våld och våldsamma konsekvenser och indirekt hot om till exempel självmord eller hot riktat mot annan närstående, husdjur eller egendom. Begränsning av rörelsefrihet är också psykiskt våld.

Sexuellt våld är om du blir tvingad att delta i eller bevittna sexuella handlingar mot din vilja.

Materiellt våld är aggressivitet som riktas mot och förstör materiella ting både i och utanför hemmet och som skapar oro och rädsla. Begränsningar i ekonomiskt utrymme, till exempel inga egna pengar är också materiellt våld.

Latent våld är stark ilska och aggressivitet som är inbunden och visar sig i kroppshållning och kroppsuttryck och som skapar rädsla.

Hedersrelaterat våld är hot eller äktenskapstvång mot din vilja.

  • Tvång att förneka din sexualitet eller sexuella läggning.
  • Om du känner att du inte kan leva efter dina egna tankar känslor och normer eller att de krockar med din familjs så är det ett tecken på hedersrelaterat våld.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.