Ekosystemtjänster

Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland alla levande organismer. Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem och den biologiska mångfalden ger människan. Dessa system bidrar till vår välfärd och livskvalitet.

Ett ekosystem är ett område i naturen, där alla delar jobbar tillsammans. Växter, djur, småkryp, vatten – alla delar är viktiga. Ett ekosystem kan till exempel vara en skog eller området runt en stubbe. Ekosystemen är känsliga och påverkas bland annat av föroreningar och vid stora avverkningar. När någon del saknas påverkas ekosystemet. Med framtidens klimatförändringar kommer vi antagligen att kunna räkna med ett allt extremare klimat. Snabba kast mellan hetta, torka och kraftiga skyfall. Klimatdämpande åtgärder blir allt mer viktiga tillsammans med ekosystemtjänster.

Högt gräs

Växternas möjlighet att genom fotosyntes bilda syre och sockerarter av koldioxid och vatten är något vi människor är helt beroende av. Vi använder det till allt från att odla livsmedel till att producera virke till hus. Vatten är en del i ett ständigt kretslopp. Regnet som faller på gräsytor filtreras långsamt ner genom jordlagren och blir genom naturens egen rening åter grundvatten som vi hämtar vårt dricksvatten från. Växter dämpar buller och sänker temperaturen vilket ger ett svalare klimat. Det avhuggna gräset kan användas till foder. Det fungerar också bra som täckmaterial i odlingar. När det bryts ner bildas det kväve och andra växtnäringsämnen som ger näring till odlingarna. Det håller också kvar fukten i marken.

Mat åt fjärilar, bin och humlor

Höörs kommun har som ett led i detta valt att släppa upp några ytor som ligger i ytterkanten av villaområden. Det är stora ytor som i dagsläget har få värden. Redan efter några månader ser vi att det finns både gräs och blommande växter i ytorna. På vissa ytor med magrare jord finns en fröbank av ängsblommor i marken. Ängsblommorna är en otroligt viktig källa som mat åt fjärilar, bin och humlor. Det höga gräset är nödvändigt för vissa fjärilar som lägger sina ägg på dem. Även på andra mindre platser har vi sett att det kommer mycket ängsblommor och där har vi valt att släppa upp öar med blommor.

Viktiga boendemiljöer för insekter

Artrika ängar är viktiga boendemiljöer för många insekter. Särskilt i kombination med exempelvis blommade buskar och träd, stenrösen, diken eller vattensamlingar. Pollinerande insekter är nödvändiga för jordbruket och för att vi ska få frukt och bär i våra trädgårdar. Under senare år har insekterna fått det allt svårare, bland annat för att floran utarmats och att det i perioder är svårt för dem att hitta nektarrika blommor.

Bland de insekter och andra smådjur som lever i gräsytorna finns de som kan bidra till att hålla nere skadedjuren och minska risken för större angrepp i trädgårdar och odlingar. Ängarna har ett socialt värde genom att du kan se och uppleva artmångfald och växtsäsongens växlingar.

De högvuxna gräsytorna kommer att slås eller klippas 1-2 gånger per säsong.

Faunadepå

Många djur lever på och i döende och död ved. Det finns ett stort antal insekter och andra djur som är helt beroende av att det finns död ved i skogen för att kunna överleva. Vissa arter lever hela sina liv i dessa träd medan andra behöver det för att föröka sig. Men den döda veden är en bristvara då den ofta tas bort från skogen för att göra plats för ny skog och för att det inte ska se ”skräpigt” ut. En bra metod för att öka mångfald med död ved är att göra en faunadepå. Det innebär att vi låter träd som ramlat ner ligga kvar på platsen eller lägger trädstammar i olika storlekar i en hög i ett halvskuggigt område, det gör att insekter och andra småkryp trivs. Olika metoder gynnar olika insekter och djur.

Högstubbe

I Höörs tätort rinner flera bäckar genom på sin väg mot Ringsjön. Längs bäckarna växer bland annat al. Alarna berättar om hur området sett ut längre tillbaka i tiden innan tätorten Höör växte fram. Då kunde bäckar och åar ta större plats i jordbrukslandskapet. Alarnas skrovliga bark håller kvar fukten och gör att trädstammarna kan bli fina livsmiljöer för svampar, mossor och lavar samt insekter och andra smådjur. Den solbelysta sidan gynnar vissa arter medan den skuggiga är en utmärkt boplats för andra. För djurarter som gärna äter insekter är de här träden perfekta att söka efter föda i. Ett exempel på en sådan art är Höörs kommuns kommunfågel, den mindre hackspetten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.