Enebacken

Enebacken med sina dammar, sin backe och Kolljungabäcken, skapar en mycket speciell plats med fina förutsättningar mitt i Höörs centrum. Flera av kommunens skolor ligger nära och det gör att många barn rör sig i parken.

Sommartid kan Enebacken användas för att studera växt- och djurliv. På vintern, om det är snö, är pulkabacken väldigt populär. Som en extra effekt är pulkabacken dessutom belyst på kvällarna.

Djurliv och växter

Förutom de riktiga djuren som vistas i parken finns också söta prydnadsdjur. Sköldpaddshonan med sina två ungar mitt i parken och en krokodil som kan vara lite svårare att hitta. Givetvis finns det också en massa olika växter i parken. Det är alltifrån perennerna på marken som jättedaggkåpa och höstanemon till buskar som rhododendron och trollhassel. Bland de träd som finns kan nämnas japansk magnolia och hängpil.

Enebackens tidiga historia

Området Enebacken har sedan lång tid använts av de boende i Höör. Platsen har under tidens gång successivt förändrats i både utseende och funktion. På 1700-talet tillhörde Enebacken Höörs bys gemensamma utmarker och vid skiftet 1830 övergick den till prästgårdens ägor. Backen är en naturlig grusbacke där det tidigare växte enar, slån, vildapel och backsippor. Kolljungabäcken rinner genom dammen och ända fram till 1940-talet så tvättade byborna kläder här. Marken omkring backen har varit olika fuktig genom tiderna. Vid Spinnaredammen fanns ett dämme som användes av ett spinneri vilket reglerade hur stor vattenytan var nedanför backen.

Enebacken blir en park

Enebacken har varit ett parkliknande område sedan tidigt 1900-tal då Höörs Försköningsförening bildades. Föreningen gjorde insatser som att plantera björkar och anlägga grusgångar under de första decennierna. 1950 grävdes den då torrlagda stora dammen ut för att kunna bli kontinuerligt vattenfylld. Under 1970- och 1980-talet har renoveringsarbeten utförts på broar och dammkanter.

Upprustning på senare tid

2007 påbörjades en större ombyggnation av parken. Dammkanterna renoverades, grusgångarna tillgänglighetsanpassades och dåliga träd fälldes. Slänterna mot Skolgatan planterades med marktäckande buskar blandat med större buskar och träd. Spinnaredammen fick en rhododendronplantering. Nya sittplatser och effektbelysning skapades och 2009 stod stadsparken nyplanterad och klar.

Nya enar i backen

På senare år har träd och buskar på backen frösått sig från omkringliggande trädgårdar vilket har lett till att enebuskarna har försvunnit. Hösten 2018 gallrades backen kraftigt för att åter få mer ljus för de nya enarna som planterades. De gamla vildaplarna bevarades och tanken var att återskapa delar av den miljö som fanns här för 50 år sedan. En del av dammkanten närmast sittytan och backen sänktes för att göra vattnet mer tillgängligt. Parken är under ständig utveckling och alla ska känna sig välkomna.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.