Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ökar möjligheten för dig med nedsatt gångförmåga att leva ett självständigt liv.

Parkeringstillståndet är ett undantag som syftar till att göra samhället tillgängligt för alla. Utfärdat parkeringstillstånd är personligt och inte knutet till något speciellt fordon.

Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

Parkeringstillstånd är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering. Parkeringstillståndet ger inte bara rätt att parkera på särskilda reserverade platser. Tillståndet innebär också förlängda parkeringstider och rätt att parkera där parkering är förbjuden samt i vissa fall även avgiftsbefrielse. Det kan även gälla på privat mark såsom butiksparkeringar, parkeringsgarage eller vid sjukhus, om fastighetsägaren så medger. Parkeringstillstånd kan beviljas för högst fem år i taget.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

Parkeringstillstånd kan beviljas till dig som är förare eller passagerare. Du som är rörelsehindrad med gångsvårigheter, det vill säga har svårigheter att förflytta dig till fots mellan fordonet och parkeringsplatsen på ett rimligt gångavstånd, kan söka parkeringstillstånd som förare. Parkeringstillståndet är inte avsett för ett kortvarigt rörelsehinder. Parkeringsproblemet får då lösas på annat sätt.

  • Enbart svårigheter att bära utgör inte grund för ett parkeringstillstånd.
  • Enbart mag- och tarmproblem som medför att du kan få akut behov av en toalett ger inte rätt till parkeringstillstånd.
  • Enbart svårigheter att ta sig i eller ur bil utgör inte grund för parkeringstillstånd.

Parkeringstillstånd för passagerare

För dig som är rörelsehindrad men som inte själv kör fordon fordras att särskilda skäl föreligger för att få parkeringstillstånd som passagerare. Sådant skäl kan vara att du regelmässigt behöver förarens hjälp, det vill säga har ett mycket stort behov av hjälp, vid vistelse utanför fordonet och inte kan lämnas ensam tills dess att föraren har parkerat bilen.

Ansökan

Ansökan, tillsammans med läkarintyg och ett nytaget foto, lämnas till Medborgarcenter på Höörs kommun. Observera att även när du ansöker om att förnya parkeringstillståndet ska du bifoga ett aktuellt läkarintyg och ett nytaget foto. Ansökningstiden är till 3-4 veckor räknat från det att en fullständig ansökan inkommit till Medborgarcenter.

Bedömning

Bedömningen av rörelsehinder grundar sig på samtliga funktionshinders påverkan på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel. Ett aktuellt läkarintyg i ansökningshandlingarna ska styrka sjukdomsbilden och dess påverkan. Varje enskild sjukdom har olika sjukdomsförlopp, vilket gör att ingen sjukdom på förhand kan sägas berättiga till ett tillstånd.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.