Frågor och svar om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i Sverige.

Hur ditt tillstånd gäller måste du kontrollera med den ort du tänker besöka. Tillståndet gäller också i de flesta länder i Europa.

Var gäller tillståndet?

 • På parkeringsplatser som reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd.
 • På allmänna parkeringsplatser på gator och torg som förvaltas av kommunen.
 • Parkering får ske under högst 3 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.
 • Parkering får ske under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under mer än 3 timmar men mindre än 24 timmar.
 • Parkering får ske under högst 3 timmar på gata som är utmärkt som gågata om det inte finns andra lokala trafikföreskrifter om parkering på gatan.

När måste jag betala avgift?

 • Avgift ska betalas på avgiftsbelagd parkeringsplats om inte kommunen där parkeringen finns, beslutat annat.
 • Höörs kommun har inga avgiftsbelagda parkeringsplatser.

När ska jag använda parkeringsskiva?

 • I centrala Höör måste du använda parkeringsskiva som tidsmätningsinstrument på kommunala parkeringsplatser.
 • Både parkeringstillståndet och parkeringsskivan placeras i fordonets främre del väl synliga och läsbara utifrån.

Var gäller inte tillståndet?

Tillståndet gäller inte på följande platser:

 • På förbud att stanna eller parkera fordon.
 • På platser för visst ändamål, exempelvis lastplats, vändplats eller taxiplats.
 • På plats reserverad för visst fordonsslag, exempelvis lastbil eller buss.
 • På gångfartsområde. Parkering är där tillåten endast på särskilt anordnad parkeringsplats.
 • På huvudled om det inte finns andra lokala trafikföreskrifter om parkering på gatan.
 • På tomtmark, alltså privat mark, om inte ägaren medgett det.
 • I parkeringshus om inte ägaren medgett det.

Hur kan jag se att det är tomtmark?

Vid infarten till parkeringsplatsen finns en skylt med tilläggstavla med namnet på företaget som övervakar platsen plus telefonnummer. Inom området har skyltarna normalt inte en sådan tilläggstavla. Kontrollera med markägaren eller övervakningsföretaget om de medger parkering med parkeringstillståndet.

Vad gäller när jag parkerar?

 • Tillståndet är personligt och får bara användas när du själv kör fordonet om det är utfärdat till dig som förare eller när du åker med fordonet om det är utfärdat till dig som passagerare.
 • Parkeringstillståndet ska placeras i fordonets främre del så att dess framsida är väl synlig och läsbar i sin helhet utifrån.

Är tillståndet stöldbegärligt?

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är stöldbegärligt. Tillståndet bör därför inte förvaras i fordonet utom då tillståndet används för parkering.

Vad gör jag om mitt tillstånd blir stulet eller om jag tappar bort det?

 • Om parkeringstillståndet stjäls eller tappas bort ska förlusten anmälas till polisen. Kopia på polisanmälan skickas till kommunen som spärrar tillståndet och utfärdar ett nytt.
 • Upphittat tillstånd ska lämnas till polisen eller till den myndighet som utfärdat det.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.