Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen fångar upp hur Höörs kommun är som en plats att bo och leva på. Den tar även upp synpunkter på kommunens verksamheter. Undersökningen genomförs som en enkät som skickas till slumpvis utvalda kommuninvånare.

Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB. I rapporten redovisas bland annat ett index på nöjdhet och vilka områden som kommunen behöver förbättra. Höörs kommun deltar vartannat år sedan 2005.

Viktigt planeringsunderlag

Medborgarundersökningen är ett viktigt underlag för kommunens planering och verksamhetsutveckling. Nästan samtliga kommuner medverkar i undersökningen, vilket gör att den även kan användas för jämförelser med andra kommuner.

Många medborgare ännu nöjdare med att bo i Höör i 2020 års undersökning

Medborgarna ger Höörs kommun ett bra betyg i 2020 års medborgarundersökning. Kommunen ligger över medelindex jämfört med medelindex för samtliga kommuner som deltog i undersökningen. Totalt har undersökningen besvarats av 493 respondenter av 1 000 tillfrågade.

Höörs kommun får också höga värden av sina medborgare på tillgång till högre utbildning, kommunikationer men också kommersiellt utbud, fritidsmöjligheter och trygghet. Generellt är den upplevda ökade tryggheten större för kategorin kvinnor. Detta trots att kvinnor generellt brukar redovisa lägre siffror i trygghetsundersökningar än män.

Lägre nöjdhet men fortsatt trivsel år 2016

I 2016 års undersökning sjönk medborgarnas nöjdhet något. Tidigare har medborgarna sammantaget varit mer nöjda med kommunens verksamheter. Även mätvärdet kring förtroendet för kommunen blev något lägre.

Däremot tycker fler svarande än tidigare att kommunen gör bra miljösatsningar. Jämfört med andra kommuner är det också fler som trivs i kommunen och uppskattar fritidsutbudet samt förutsättningarna för arbete och kommunikation.

För att öka nöjdheten bör fokus läggas på:

  • förtroende
  • idrottsanläggningar
  • förskolan

Godkänt i 2014 års undersökning

Höörs kommun fick ett relativt bra resultat i 2014 års medborgarundersökning. Höörsborna ger bra betyg till kommunens verksamheter och upplever att kommun är en bra plats att bo och leva på.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.