Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Container

Container ska i första hand placeras på kvartersmark, privat mark. Om detta är omöjligt kan det bli aktuellt att använda allmän platsmark.

För markupplåtelse krävs i allmänhet polismyndighetens tillstånd. Polismyndigheten kan endast lämna tillstånd till upplåtelse om markens ägare eller förvaltare gett sitt tillstånd. Ta kontakt med kommunen innan du gör din ansökan hos polisens tillståndsmyndighet. Var ute i god tid eftersom handläggningstiden är cirka tre-fyra veckor.

Avstängning

Avstängning utförs i obruten linje med avstängningsstaket eller med två avstängningsbrädor i höjd. Staket och brädor ska vara försedda med reflexer i gult och rött. Belamringen ska ritas ut på en karta eller skiss med alla mått angivna.

Avspärrning

Avspärrning med avstängningsstaket utförs så att ingen utomstående ska komma in i arbetsområdet. På den sida av avspärrningen som är närmast in mot tomt, kan avstängningsstaket ersättas av häck, huskropp eller liknande varvid det fortfarande är omöjligt för utomstående att ta sig in i arbetsområdet.

Hänvisning

I de fall en yttre avspärrning inte behövs hänvisas gående och cyklister med vägmärke till andra sidans gång- och cykelbana. Hänvisningen görs i närmsta gatukorsning på båda sidor om avspärrningen. Behovet av yttre avspärrning avgör kommunen vid första kontakten med sökanden.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.