Grävningstillstånd

Gator och parker är till nytta för kommunens invånare och dessa anläggningar är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Trafiken skall flyta utan störningar liksom den tekniska försörjningen genom kablar och ledningar. För att få gräva i kommunens mark måste ansökan om grävningstillstånd göras.

Ibland leder kraven från olika intressenter till konflikter. För att reglera hela processen kring grävningar i allmän platsmark med ansökan om tillstånd, syn av befintliga förhållanden, återställning av ytorna och slut- och garantibesiktningar används Grävningsbestämmelser för allmän plats i Höörs kommun.

Varför behövs grävningstillstånd?

Ingreppen i samband med lednings- och schaktarbeten får ofta till följd att vägkropp och intilliggande beläggning försvagas. Vanliga skador som uppkommer är till exempel sättningar och sprickbildningar. Skador kan komma efter många år, även efter att gatan har fått en ny beläggning. Den som ansvarar för grävning i allmän platsmark skall därför betala ersättning för kommunens ökade kostnader. Ersättningen delas in i en fast kostnad för administrativ hantering samt syn och besiktningar, en rörlig kostnad för det framtida ökade underhållet samt den verkliga merkostnaden för eventuellt ökade kostnader i samband med den ordinarie driften.

Vad ska bifogas ansökan?

Med ansökan ska alltid bifogas en karta eller ritning och en trafikanordningsplan, TA-plan.

Akuta grävningar

Vid akuta grävningar, som vid till exempel vattenläckor eller kabelfel, kan ansökan om grävningstillstånd lämnas i efterhand.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.