Dödsboanmälan

När den avlidnes tillgångar inte räcker till kan en dödsboanmälan göras. Dödsboanmälan kallas också för en förenklad bouppteckning.

Vid varje dödsfall får dödsboet efter den som avlidit en bouppteckningsblankett som ska fyllas i och skickas till skattemyndigheten. En bouppteckning ska göras senast tre månader efter ett dödsfall.

En bouppteckning kan ersättas med en dödsboanmälan om det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet och tillgångarna inte räcker till mer än begravningskostnaderna och andra utgifter i samband med dödsfallet.

Om den avlidnes tillgångar inte räcker till begravningskostnaderna kan dödsbodelägarna ansöka om ekonomiskt bistånd till kostnaden. Hen kan få bistånd upp till ett halvt basbelopp, med avdrag för tillgångar i boet.

Om den avlidne var gift eller var registrerad partner ska hänsyn tas till den avlidnes andel i det gemensamma giftorättsgodset.

Vem gör dödsboanmälan?

Dödsboanmälan görs av socialnämnden i den kommun där den avlidne var bosatt.

Det är delägare i boet eller annan som förvaltar kvarlåtenskapen som har ansvar för att kontakta socialnämnden eller att det förrättas en bouppteckning.

Vid tveksamheter ifråga om dödsboets tillgångar ska bouppteckning förrättas.

Bouppteckning

En bouppteckning ska göras senast tre månader efter dödsfallet och skickas in till Skatteverket.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.