Bidrag till enskilda vägar

Den största delen av Sveriges vägnät är enskilda vägar. Här är det inte staten eller kommunen som ansvarar för väghållningen utan enskilda markägare eller organisationer som exempelvis samfällighetsföreningar. En del enskilda vägar får statsbidrag och en del kan beviljas kommunalt bidrag.

För enskilda vägar inom Höörs kommun finns möjlighet att ansöka om kommunalt driftsbidrag. Till drift av väg räknas barmarksunderhåll, vinterväghållning, inköp av nödvändiga redskap, åtgärd av skymmande växtlighet, förbättringsarbeten samt andra återkommande underhållsarbeten.

Vem kan söka bidrag?

Bidrag utgår till väg om väghållningen är ordnad genom en samfällighetsförening som kan dokumentera sitt väghållningsansvar genom karta och delägarförteckning eller delägande fastigheter. Bidrag kan endast fås för väg som upplåts för allmänt bruk och som är minst 400 m lång.

Nyregistrering av väg

För nyregistrering av väg gäller att samfällighetsförening bildats genom lantmäteriförrättning. Vid nyregistrering kontaktas handläggare.

Ansökan om bidrag samt uppdatering och verifiering av betalningsunderlag måste göras varje år

Varje år måste föreningen söka kommunalt driftsbidrag. Senaste årsmötesprotokoll måste bifogas för att bidrag ska betalas ut. Innan ansökan görs ska ”Föreskrifter för kommunalt bidrag till enskilda vägar” läsas igenom, då samfällighetsföreningen i ansökan accepterar villkoren i dessa bestämmelser.

Ansökningsperioden för 2024 var mellan 15 januari och 31 mars, och ansökan är nu stängd.

De föreningar som kan bekräfta statligt bidrag i ansökan behöver endast ansöka upp till vart femte år, där 5-årsperioden (eller kortare) sammanfaller med motsvarande statlig bidragsperiod. Trots detta måste alla föreningar varje år uppdatera och verifiera utbetalningsunderlag i e-tjänsten, för att erhålla bidraget under hela perioden. Även det görs i e-tjänsten för bidragsansökan för enskilda vägar under ansökningsperioden.

Hur ansöker jag om bidrag, uppdaterar och verifierar utbetalningsunderlag?

Ansökan om bidrag samt uppdatering och verifiering av bidragsunderlag, sker i vår e-tjänst.

Hur mycket får vi i bidrag?

För år 2024 är bidraget 3 kronor per meter väg.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.