Bidrag till enskilda vägar

Den största delen av Sveriges vägnät är enskilda vägar. Här är det inte staten eller kommunen som ansvarar för väghållningen utan enskilda markägare eller organisationer som exempelvis samfällighetsföreningar. En del enskilda vägar får statsbidrag och en del kan beviljas kommunalt bidrag.

För enskilda vägar inom Höörs kommun finns möjlighet att ansöka om kommunalt driftsbidrag. Till drift av väg räknas barmarksunderhåll, vinterväghållning, anskaffning av nödvändiga redskap, förbättringsarbeten samt andra återkommande underhållsarbeten.

Vem kan söka bidrag?

Bidrag utgår till väg om väghållningen är ordnad genom en samfällighetsförening som kan dokumentera sitt väghållningsansvar genom karta och delägarförteckning eller delägande fastigheter. Bidrag kan endast fås för väg som upplåts för allmänt bruk och som är minst 400 m lång.

Nyregistrering av väg

För nyregistrering av väg gäller att samfällighetsförening bildats genom lantmäteriförrättning. Vid nyregistrering kontaktas handläggare.

Ansökan måste lämnas in varje år

Varje år måste blanketten “Ansökan om kommunalt bidrag enskilda vägar” och årsmötesprotokoll lämnas in för att bidrag ska betalas ut. Innan blanketten fylls i ska “Bestämmelser för kommunalt bidrag till enskilda vägar” läsas igenom, då samfällighetsföreningen i ansökan accepterar villkoren i dessa bestämmelser. Ansökningsblankett skickas inte ut utan finns mellan 1 januari och 31 mars här på hemsidan och i kommunens Medborgarcenter.

Hur mycket får vi i bidrag?

För år 2017 var bidraget per meter väg 6 kr. Bidraget betalades ut i efterskott under sommaren 2018.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.