Modersmål, hemspråk

Alla elever som har ett annat språk än svenska som sitt språk i hemmet kan få undervisning i sitt modersmål. Modersmålsundervisning ges normalt sett efter den vanliga skoldagen med en lektion i veckan.

Elever som har en vårdnadshavare med annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk. Språket måste används dagligen i hemmet och eleven måste ha grundläggande kunskaper i språket. Modersmålsundervisningen bedrivs uteslutande på modersmålet.

Rätt till modersmålsundervisning

Eleven måste visa att den har grundläggande kunskaper på modersmålet innan undervisningen startar.
Med grundläggande kunskaper i språket menas att:

  • eleven måste kunna följa med aktivt i undervisningen
  • eleven måste visa att hen förstår enkla muntliga instruktioner
  • eleven måste kunna delta i kommunikation utifrån vardagsnära/elevnära ämnen

Man blir beviljad modersmål om det finns:

  • en lämplig lärare i det sökta språket
  • minst fem elever med samma språk i kommunen

Modersmålslärare kontaktar vårdnadshavare för tid och plats för undervisningen.

Alla elever som tillhör en nationell minoritet har rätt att utveckla sitt minoritetsspråk även om eleven inte har några som helst kunskaper i språket sedan tidigare. I Sverige har vi fem nationella minoritetsspråk:

  • finska
  • samiska
  • meänkieli
  • romani chib
  • jiddisch

I grundskolan ska elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna erbjudas modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Eleven behöver inte ha grundläggande kunskaper i språket för att vara berättigad till undervisning i ämnet modersmål. Elever som tillhör en nationell minoritet har rätt att utveckla sitt minoritetsspråk även om eleven inte har några kunskaper i språket sedan tidigare. Det betyder att ett nationellt minoritetsspråk även ska kunna läsas som ett nybörjarspråk i grundskolan, anpassad grundskola, specialskolan och sameskolan. Det räcker med att en elev önskar undervisning för att skolan ska bli skyldig att ordna undervisning. Skyldigheten gäller under förutsättning att det finns en lämplig lärare.

Ansöka om modersmålsundervisning

Vårdnadshavare ansöker om modersmål via blankett. Ifylld blankett lämnas till rektorn på skolan där eleven har sin undervisning. Detta gäller enbart nya elever som inte har deltagit i undervisningen tidigare. Övriga elever förs över automatiskt till nästkommande läsår om inte avanmälan görs.

Undervisning i modersmål

Modersmålsundervisning kan anordnas på den skola eleven tillhör eller på en skola i närheten. Undervisningen sker i anslutning till skoldagen.

När ditt barn är anmält till modersmål är undervisningen obligatorisk. Det innebär att det är närvaroplikt på lektionerna och läraren kommer att kontakta vårdnadshavare om inte frånvaron är meddelad och giltig.
Har eleven mer än fem frånvarotillfällen inom 2 månader kommer modersmålslärare genomföra samtal med elev och vårdnadshavare. Då måste beslut tas om eleven ska fortsätta med modersmål eller avanmäla modersmålet.

Elever i årskurs 6 – 9 för betyg i modersmål enligt skalan A till E. Alla elever årskurs 1 – 9 får omdöme i InfoMentor.

Avbryta modersmålsundervisningen

För att avbryta modersmålsundervisningen ska du som vårdnadshavare göra en avanmälan via blankett. Ifylld blankett lämnas till modersmålsläraren.

Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning

Fristående verksamheter med elever som är folkbokförda i Höörs kommun och som deltar i
modersmålsundervisning kan ansöka om ersättning i form av tilläggsbelopp.
Blanketten för ansökan finner du under Dokument.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.