Gymnasium

Gymnasieskolan är en frivillig skolform som är avsedd att påbörjas av ungdomar efter avslutad grundskoleutbildning eller motsvarande, fram till och med första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.

Du som är folkbokförd i Höörs kommun har ett stort urval av utbildningar i Skåne att välja mellan. Ett samverkansavtal är upprättat mellan kommunerna i Skåne och större delen av Blekinge. Detta avtal innebär att du kan söka samtliga nationella program inom hela området genom ett så kallat fritt sök.

Den samlade informationen om gymnasieskolorna och utbildningarna finns på den gemensamma portalen www.skanegy.se

Om du är elev vid en grund- eller gymnasieskola och har frågor kring gymnasie­valet är det i första hand skolans studie- och yrkesvägledare du ska vända dig till.

Introduktionsprogrammen

I Höörs kommun erbjuds obehöriga elever följande två introduktionsprogram

  • individuellt alternativ
  • språkintroduktion

Karolinaskolan i Höör

Karolinaskolan i Höör är ett naturbruksgymnasium för ungdomar som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såsom autismspektrumtillstånd – ast, adhd och Tourettes syndrom.

Skolan är en helhetslösning med internat och planerad fritid, där ungdomarna möter lärare och vuxna med god kunskap och stort engagemang. Karolinaskolan tar emot elever på:

  • naturbruksprogrammet inriktning trädgård
  • programinriktat val
  • yrkesintroduktion

Elevresor i gymnasiesärskolan och gymnasieskolan

Elever i gymnasiesärskola med offentlig huvudman har (enligt skollagen SFS 2010:800) rätt till kostnadsfri skolskjuts från elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till:

  • färdvägens längd
  • trafikförhållanden
  • elevens funktionsnedsättning
  • någon annan särskild omständighet

antingen med Skånetrafikens skolbiljett eller, av särskilda skäl, med taxi.

Ansökan om skolskjuts till gymnasiesärskola görs via e-tjänst på kommunens hemsida och bedömning görs i varje enskilt fall. (nytt ansökningsformulär skapas i Self point just nu)

Elever med funktionsnedsättning i gymnasieskola

Elever inom gymnasieskola har inte rätt till skolskjuts eller växelvis transport utan endast till bidrag för elevresor. Funktionshindrade elever inom gymnasieskolan kan i vissa fall söka färdtjänst. Med färdtjänst avses särskilt anordnade transporter för personer med funktionsnedsättning, som inte tillhör gymnasiesärskolan.

Enligt 7§ lagen (1997:736) om färdtjänst ska tillstånd till färdtjänst kunna sökas av de som på grund av funktionsnedsättning, som inte är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Vid ansökan om Färdtjänst, rekommenderar vi er att skicka in ansökan i god tid till Skånetrafiken:

Ansökan om färdtjänst

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.