Hög vattennivå i Ringsjön

Vattennivån i Ringsjön är hög. Kommunen har tät kontakt med Länsstyrelsen och övriga myndigheter och följer utvecklingen noga.
Läs mer om översvämningarna.

Ensamkommande barn

Barn, personer under 18 år, som kommer till Sverige utan föräldrar och ansöker om uppehållstillstånd räknas som ensamkommande. Dessa barn ska få en god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare som företräder dem i föräldrarnas ställe.

I uppdraget som god man till ett ensamkommande barn ska den gode mannen se till att barnet får en trygg tillvaro. En god man ersätter inte barnets föräldrar utan fungerar som en företrädare för barnet vad gäller ekonomi och kontakt med myndigheter. I uppdraget ingår inte att ansvara för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet, vilket sköts av ett boende eller ett familjehem. Den gode mannen ska istället övervaka att den dagliga omsorg som barnet får har en bra standard.
Ansökan om god man för ensamkommande barn görs av socialtjänsten i den kommun dit barnet blivit anvisad. Det är Överförmyndarnämnden i den kommun där barnet vistas som utser och förordnar god man för barnet.

Om barnet får uppehållstillstånd ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses. En särskild förordnad vårdnadshavare för ett ensamkommande barn har ungefär samma uppdrag som en god man. Beslut om särskilt förordnad vårdnadshavare fattas av domstol efter en ansökan från socialtjänsten. Då avslutas Godmanskapet. Godmanskapet avslutas också om barnet lämnar landet eller fyller 18 år.

Den gode mannens uppgifter består bland annat av att:

  • ansöka om uppehållstillstånd och ha kontakt med det offentliga biträdet
  • närvara vid utredningar hos Migrationsverket och socialnämnden
  • besluta i fråga om skolgång och delta i utvecklingssamtal i skolan
  • besluta i frågor rörande barnets boende
  • företräda barnet inom hälso- och sjukvård
  • representera barnet om det blir utsatt för brott eller begår brott
  • förvalta barnets egendom
  • genomgång av eventuellt avslag på ansökan om uppehållstillstånd och ta ställning till eventuell överklagan

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.