Förälder och förmyndare

I Sverige är den som är under 18 år omyndig. Alla omyndiga ska ha en vårdnadshavare och en förmyndare. Normalt är barnets föräldrar vårdnadshavare och förmyndare, men i vissa fall kan en annan person utses som vårdnadshavare eller förmyndare.

En vårdnadshavare ansvarar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosett.
En förmyndare förvaltar barnets egendom och företräder barnet i ekonomiska angelägenheter.

Fri föräldraförvaltning

Huvudregeln är så kallad fri föräldraförvaltning utan någon kontroll från överförmyndarnämnden eller överförvaltaren. Det betyder att ansvaret för att förvalta barnets tillgångar och bevaka barnets rätt är föräldrarnas. Föräldrarna har alltid försörjningsplikt för sitt barn även om barnet har egna tillgångar. Det innebär att föräldrarna inte får använda barnets pengar för barnets dagliga försörjning eller till utgifter som gäller andra familjemedlemmar. Föräldrarna förvaltar sina barns tillgångar under skadeståndsansvar vilket betyder att ett barn kan kräva skadestånd av föräldrarna om de allvarligt har misskött förvaltningen.

Kontrollerad förvaltning och tillsyn

Ibland inträder så kallad kontrollerad förvaltning. Det betyder att föräldrarnas fria förvaltning är begränsad och att överförmyndarnämnden eller överförmyndaren har tillsyn över barnets tillgångar.
Det blir aktuellt med kontrollerad förvaltning när:

  • Värdet av ett barns tillgångar är högre än åtta prisbasbelopp. Förmyndarna blir då skyldiga att lämna in en årsredovisning till överförmyndaren varje år tills barnet blir 18 år.
  • Socialtjänsten har upplyst överförmyndarnämnden eller överförmyndaren om att barnets tillgångar av särskild anledning behöver skyddas. Överförmyndarnämnden kan då fatta beslut om att barnets tillgångar ska spärras hos banken.

Överförmyndarnämnden eller överförmyndaren har även tillsyn om barnet genom arv eller försäkring fått pengar överstigande ett prisbasbelopp. Utbetalaren sätter då in pengarna på ett så kallat överförmyndarspärrat konto hos banken och föräldrarna måste ansöka hos nämnden för att få tillgång till kontot.

Samtycke

Ibland behöver den som är förälder ansöka om överförmyndarnämndens eller överförmyndarens samtycke för att få göra något. Detta gäller när föräldern vill sätta barnet i skuld, låna barnets pengar eller ge barnet fast egendom.

Överförmyndarnämndens eller överförmyndarens samtycke krävs alltid när:

  • Barnet ska köpa, sälja eller pantsätta fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt. Samtycke krävs också om barnet får fast egendom eller bostadsrätt som gåva.
  • Barn ska driva en näringsverksamhet.
  • Barnet ska ta ett lån eller om barnets pengar ska lånas ut.
  • Barnet och förmyndare är arvtagare i samma dödsbo.

Tillfällig god man för barn

Det finns tillfällen då en tillfällig god man ska utses för att bevaka barnets intressen. Detta ska göras när barnet och föräldrarnas intressen kan vara motstridiga. Ansökan om god man ska då skickas till överförmyndarnämnden eller överförmyndaren som utser en lämplig tillfällig god man. Den gode mannen ska bevaka barnets. Till exempel när:

  • Både barn och förälder, eller förälderns partner eller sambo, är delägare i samma dödsbo.
  • Barnet ska köpa eller motta en fastighet eller bostadsrätt i gåva av en förälder.
  • En förälder ska låna barnets pengar.
  • Det finns ett intresse hos barnet som strider mot förälderns intresse. Till exempel vid en rättegång där båda är parter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.