Du som vill ansöka om god man eller förvaltare

En god man är en person som ger dig stöd på olika sätt. Du kan få hjälp med att sköta din ekonomi, ansöka om färdtjänst eller annat som du har rätt till i samhället.

Du kan själv ansöka om god man eller förvaltare eller så kan någon av dina nära anhöriga göra det åt dig. Nära anhörig är du som är sambo, partner, vårdnadshavare, barn, barnbarn eller syskon. Ansökan skickas till tingsrätten som sedan beslutar om du har rätt till god man eller inte. Om du inte kan göra en ansökan själv och inte har några anhöriga som kan ansöka kan en anmälan göras av till exempel en granne, vän eller bekant. En anmälan kan även göras av sjukvården eller socialtjänsten.

Så här ansöker du

Om du själv vill ha en god man eller om du är nära anhörig fyller du i och skickar in blanketten ”Ansökan om ställföreträdare.” Du kan även ringa till en handläggare, skicka e-post eller brev till överförmyndarverksamheten. I ansökan ska det bland annat framgå vilket hjälpbehov som finns och hur situationen ser ut idag.

På blanketten skriver du också om du har förslag på god man eller förvaltare. Tillsammans med ansökan behövs också:

 • Ett läkarintyg för godmanskap eller förvaltarskap. Läkarintyget kan du få på vårdcentralen eller av din läkare.
 • En social utredning som styrker behovet av god man eller förvaltare. Utredningen kan skrivas av till exempel en biståndshandläggare, socialsekreterare eller kurator.

Vem kan få en god man?

Du som är myndig och på grund av ditt hälsotillstånd (fysiska och psykiska funktionshinder eller andra svårigheter) behöver hjälp att ta hand om din ekonomi och bevaka dina intressen kan ansöka om att få en god man. Ditt behov av hjälp ska vara varaktigt eftersom godmanskap ses som en långsiktig insats.

Vad gör en god man?

Den som blir utsedd till god man för dig företräder och hjälper dig i olika frågor. En god man ska se till att du får de insatser och ersättningar från samhället som du har rätt till och behöver och se till att du har så goda levnadsvillkor som möjligt. Den gode mannen ska bara hjälpa dig med det som du själv inte klarar av. Det som du är bra på och klarar av ska du göra själv.

 • Du kan få hjälp med din ekonomi, alltså betala räkningar, spara och så vidare.
 • Du kan få hjälp med att ansöka om till exempel bostadsbidrag eller att deklarera eller att ta kontakt med till exempel vården och olika myndigheter.
 • Den gode mannen ska träffa dig regelbundet för att se till att du har det bra och att livet fungerar för dig. Du har fortfarande rätt att ingå avtal men för att godmanskapet ska fungera är det viktigt att du samarbetar med din gode man.

Vad innebär det att ha en förvaltare?

För vissa personer räcker inte hjälpen som en god man ger och då kan i stället en förvaltare behövas en förvaltare. Du kan få en förvaltare om det exempelvis på grund av sjukdom finns stor risk att du slösar bort dina pengar. Du kanske drar på dig mycket skulder eller det finns kanske personer i din omgivning som försöker lura dig. Ett förvaltarskap kan då fungera som ett bra skydd för dig. Om du får en förvaltare betyder det att du förlorar din rättshandlingsförmåga. Du kan därför inte längre ingå avtal och du kan inte heller komma åt dina pengar.

Vem betalar?

En god man eller en förvaltare har rätt till ett arvode för det arbete som han eller hon utför. Huvudregeln är att du själv betalar arvodet till din gode man eller förvaltare. Hur högt arvodet är beror på hur mycket hjälp du behöver och hur mycket din gode man eller förvaltar gjort för dig. I lagen finns regler om när kommunen istället ska gå in och betala arvodet för din gode man eller förvaltare.

Hur gör jag om jag är missnöjd med gode mannen eller förvaltaren?

Om du har synpunkter på din gode man eller förvaltare eller om du har synpunkter på en god man/förvaltare till en av dina anhöriga, vill vi att du skickar in dem skriftligen till överförmyndarverksamheten.

När vi har fått in dina synpunkter kommer den gode mannen eller förvaltaren att få yttra sig över dem. Överförmyndarnämnden eller överförmyndaren kommer att utreda om gode mannen eller förvaltaren har misskött sitt uppdrag och ta ställning till om några åtgärder ska vidtas mot den gode mannen eller förvaltaren. Detta kan betyda att ställföreträdaren erbjud utbildning, att det bokas in gemensamt medlingsmöte med överförmyndarverksamheten eller entledigande av ställföreträdaren.

Alternativ till god man och  förvaltare

Det är tingsrätten som bedömer om du kan få en god man eller förvaltare. Om du kan få hjälp av någon annan kan tingsrätten bedöma att den hjälpen räcker.
Här hittar du några alternativ till dig som behöver extra hjälp i din vardag.

Fullmakt

Om du känner någon du litar på kan du ge den fullmakt att företräda dig. Då kan den personen hjälpa dig med ekonomiska och juridiska frågor. För att fullmakten ska vara giltig krävs att du förstår vad den innebär och att fullmakten är tydligt utformad.

För att få hjälp med att betala räkningar behöver du oftast använda din banks särskilda fullmaktsblankett.

Hjälp av en nära anhörig – Anhörigbehörighet

Du som är nära anhörig behöver inte en fullmakt för att företräda myndig anhörig som inte längre kan företräda sig själv.

Det innebär att du kan till exempel betala räkningar, teckna hemförsäkring med mera. Du kan även ansöka om andra stödinsatser som exempelvis hemtjänst och anmäla behov av vård- och omsorgsboende. Du får däremot inte köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier, ge gåvor eller processa i domstol. Som nära anhörig räknas i tur och ordning:

 • partner eller sambo
 • barn
 • barnbarn
 • föräldrar
 • syskon
 • syskonbarn.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är ett frivilligt uppdrag som du ger till en annan person. Framtidsfullmakten innebär att du, när du är frisk och vid dina sinnens fulla bruk, kan bestämma vem som ska ta beslut åt dig när du själv inte längre kan det. Det är den person som du utser att hjälpa dig som bestämmer när fullmakten träder i kraft men det ska också finnas en möjlighet att få frågan prövad i domstol. För att en framtidsfullmakt ska gälla måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Du måste förstå vad du gör när du skriver framtidsfullmakten. Den ska vara skriftlig, underskriven och bevittnad av två personer. Av fullmakten ska framgå:

 • att det är en framtidsfullmakt
 • vem som är fullmaktshavare, alltså vem som ska företräda dig
 • fullmaktens omfattning och eventuella villkor.

Framtidsfullmakten är en privat överenskommelse. Överförmyndarverksamheten kan bara svara på allmänna frågor om framtidsfullmakter och kan inte ge råd om hur en sådan ska upprättas eller vara behjälplig med att skriva en framtidsfullmakt. Om du har sådana frågor kan du kontakta en jurist för att få hjälp.

Om du tycker att en framtidsfullmakt missbrukas kan du anmäla det till överförmyndarnämnden eller överförmyndaren. Överförmyndarnämnden eller överförmyndaren kan besluta att framtidsfullmakten helt eller delvis inte längre får användas av fullmaktshavaren om denne vid fullgörandet av sitt uppdrag missbrukar sin ställning eller varit allvarligt vårdslös.

Om en person har god man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken eller förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken, har en framtidsfullmakt ingen verkan i de delar som de uppdragen omfattar.

Boendestödjare

Boendestödjare är ett individuellt anpassat vardagsstöd. Boendestödjare har i uppdrag att hjälpa dig skapa rutiner i vardagen samt att hjälpa till i kontakter med myndigheter.

Personligt ombud

Personligt ombud är främst för dig som lider av långvarig psykisk sjukdom. Ombudet kan hjälpa dig att få den vård och det stöd av samhället som du har rätt till. Du får även hjälp vid kontakter med myndigheter som socialtjänsten, sjukvården med flera.

Förmedlingsmedel

Insatsen innebär att socialtjänsten hjälper dig att betala dina räkningar med dina pengar.

Budget- och skuldrådgivning

På budget- och skuldrådgivningen går ni tillsammans igenom dina skulder. Du får hjälp med att räkna ut hur mycket som kan betalas av varje månad. Behövs skuldsanering kan du även få hjälp med att ansöka om det. Rådgivningen kostar ingenting och du kan vara anonym.

Kontaktperson

Kontaktperson kan du få som har en funktionsnedsättning och som har rätt till stöd på grund av din funktionsnedsättning. Kontaktperson är någon som regelbundet umgås och hittar på aktiviteter tillsammans med dig som har en funktionsnedsättning. Tanken är att du ska komma iväg på aktiviteter och träffa nya vänner.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.