Stödinsatser enligt Socialtjänstlagen

I Socialtjänstlagen, SoL, står det att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till stöd. Att den enskilde genom biståndet ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Att stödet ska utformas så att det stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv.

Du ansöker genom att vända dig till kommunens medborgarcenter som hänvisar dig till en handläggare på ditt område. Det är endast du själv, eller med stöd av god man, förvaltare samt din vårdnadshavare, som kan ansöka om en insats.

Utredning

För att kunna avgöra om du har rätt till stöd och hjälp gör kommunens biståndshandläggare en utredning. Utredningen utgår från din livssituation, egna resurser, dina behov och önskemål. Biståndshandläggaren kommer att ställa frågor som:

  • vad du ansöker om
  • ditt boende och ditt sociala liv
  • vad som föranleder ansökan, orsaken till hjälpbehov
  • dina synpunkter och önskemål

Det är ditt individuella behov som avgör rätten till stöd och hjälp. En förutsättning är att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut om vilket stöd du beviljas.

Överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med det beslut du fått kan du överklaga. Inom tre veckor från det att du har fått beslutet ska du lämna in din överklagan till socialtjänsten. I ditt överklagande ska du skriva vilket beslut det gäller och vad du vill ha ändrat. Beslutet ska undertecknad av dig själv eller legal företrädare. Kontakta biståndshandläggaren så får du mer information om tillvägagångssättet. Du har rätt att få hjälp att överklaga om du inte klarar det själv.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.