Stöd och service enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger dig med funktionsnedsättning möjlighet att leva som alla andra. Detta stöd kan till exempel bestå av rådgivning, anpassat boende eller personlig assistans.

För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS ska du ingå i någon av de tre personkretsar som finns i lagen.

Ansökan

Du ansöker genom att vända dig till kommunens medborgarcentrum som hänvisar dig till kommunens LSS handläggare. Du måste själv ansöka om stöd och service enligt LSS. Är du under 15 år eller saknar förmåga att ansöka om stöd på egen hand kan du ta hjälp av vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare.

Du kan ansöka om följande insatser:

  • rådgivning och annat personligt stöd
  • biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till assistans
  • ledsagarservice
  • kontaktperson
  • avlösarservice
  • korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  • korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
  • boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom
  • bostad med särskild service för vuxna eller annan anpassad bostad för vuxna
  • daglig verksamhet

Utredning

För att kunna avgöra om du har rätt till insatser enligt LSS gör handläggaren en utredning. Utredningen börjar med en bedömning av om du tillhör någon av de personkretsar som enligt lagen har rätt till insatser:

Personkrets 1
Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2
Personer med bestående begåvningsmässigt funktionshinder  efter hjärnskada i vuxen ålder, förorsakad av yttre våld eller sjukdom.

Personkrets 3
Personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande och som leder till betydande svårigheter i det dagliga livet.

Om du tillhör någon personkrets görs en utredning om du har rätt till den sökta insatsen. Utredningen utgår från dina behov, din livssituation, dina egna resurser samt dina önskemål.

Överklaga ett beslut

LSS-handläggaren skickar ett skriftligt beslut om vilka insatser som beviljats. Om du inte är nöjd med det beslut du fått kan du överklaga. I ditt överklagande ska du skriva vilket beslut det gäller och vad du vill ha ändrat. Kontakta LSS-handläggaren så får du mer information om tillvägagångssättet. Du har rätt att få hjälp att överklaga om du inte klarar det själv.

Avgifter för LSS-insatser

Du betalar ingen avgift för det särskilda stöd och service som du får genom LSS. Det enda som du själv betalar för är måltider och aktiviteter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.