Tillgängligt samhälle

Du och alla andra ska kunna vara delaktiga i samhället. Du ska kunna ta dig fram och utföra ditt ärende även om du har en nedsatt förmåga av något slag.

Ett tillgängligt samhälle handlar om möjligheten för alla att vara delaktiga oavsett funktionsförmåga. I offentlig miljö och på allmän plats finns det alltför ofta hinder för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Hindren består både av svårigheter för rörelsehindrade när det gäller nivåskillnader, markbeläggningar och trottoarkanter och av svårigheter för personer med nedsatt orienteringsförmåga att hitta rätt, men även andra grupper kan ha stor nytta av att den fysiska miljön blir tillgängligare och mer användbar.

För att du och alla andra ska kunna ta del av kommunens tjänster ska våra lokaler, byggnader, utemiljö, information, webb och våra olika verksamheterna vara tillgängliga.

Fastighetsägarens ansvar

Enkelt avhjälpta hinder på allmän plats och lokaler ska åtgärdas av fastighetsägaren. Exempel på hinder som kan klassas som enkelt avhjälpta kan vara nivåskillnader, balansstöd, tunga dörrar, felaktigt placerad inredning eller manöverdon, kontrastmarkering och bristande skyltning.

Exempel på lokaler och platser som ska vara tillgänglighetsanpassade är:

  • sjukhus
  • buss- och tågstationer
  • affärer
  • restauranger
  • parker

Vet du om platser och lokaler som inte fungerar, där det finns enkelt avhjälpta hinder? Gör en anmälan till tillstånds- och tillsynsnämnden genom att fylla i den här blanketten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.