Medicinskt ansvarig, MAS och MAR

Den som är medicinskt ansvarig har ansvaret för att all vård, behandling och rehabilitering följer lagstiftningen. Att den är av god och säker kvalité och bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Medicinskt ansvarig svarar för att det finns rutiner för:

  • att utarbeta och följa upp rutiner, riktlinjer utifrån lagar och föreskrifter.
  • att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det.
  • att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienter​na.
  • att anmälan görs till nämnden med ledningen för hälso- och sjukvårdsverksamheten om patienten i samband med behandling drabbats eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

Medicinskt ansvarig svarar också för:

  • att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen.
  • att patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare beslutat om.
  • att rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och välfungerande.

Höör har en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och en medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR.

Patientskada

Här finns information om möjligheten till patientskadeersättning för det fall en vårdskada skulle uppkomma. Patientskada är en personskada som uppstått genom någon av de situationer som beskrivs i 6 § patientskadelagen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.