Medicinskt ansvarig, MAS och MAR

Den som är medicinskt ansvarig har ansvaret för att all vård, behandling och rehabilitering följer lagstiftningen. Att den är av god och säker kvalitet och bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Utarbetar rutiner och riktlinjer utifrån lagar och föreskrifter och se till att rutinerna följs i praktiken.

Medicinskt ansvarig svarar för att det finns rutiner för:

 • att läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas när en patients tillstånd kräver det
 • att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienter​
 • att göra anmälningar enligt lex Maria
 • att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i lagen
 • att patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare beslutat om
 • att rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och välfungerande.

Höör har en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och en medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR.

Patientskada

Du som har drabbats av en vårdskada har möjlighet att ansöka om patientskadeersättning. Patientskada är en personskada som uppstått genom någon av situationerna enligt patientskadelagen:

 • undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
 • fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning
 • felaktig diagnos
 • överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
 • olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
 • ordination av läkemedel i strid med föreskrifter.

Kommuner bedriver hälso- och sjukvård så kallad hemsjukvård. Patientförsäkringen gäller ofta även när en utförare utför hälso- och sjukvård på kommunens uppdrag.
Du som har drabbats av en patientskada hos Höörs kommun, och som är försäkrad, har möjlighet att vända dig direkt till vårt försäkringsbolag Kommunassurans. Du gör en skadeanmälan genom att fylla i blanketten på Kommunassurans webbsida: Patientskador – KSFAB och skicka den till Kommunassurans. Du har också möjlighet att be kommunen att hjälpa dig med att anmäla skadan.

Skadeanmälan (ifylld blankett) kan skickas till följande adress:

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Göran Olsgatan 1
211 22 Malmö
Telefon 040-611 22 00.
Mejl: skador@ksfab.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.