Vad skrivs om mig?

Vad är social dokumentation?

Enligt socialtjänstlagen är omvårdnadspersonal skyldig att dokumentera viktiga saker. Social dokumentation består av olika delar, som till exempel:
• Social journal
• Genomförandeplan
• Levnadsberättelse

Vad är hälso- och sjukvårdsdokumentation?

Enligt patientdatalagen är arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor skyldiga att, i en patientjournal, dokumentera uppgifter som har betydelse för hälso- och sjukvården.

Varför ska personalen skriva om mig?

Det är viktigt att berörd personal ska känna till dina önskemål och behov. Dokumentationen är också ett sätt att säkerställa att den hjälp och det stöd som du får är av god kvalitet. Dessutom ska verksamheten kunna följa upp att du får den hjälp och det stöd som du har blivit beviljad.

Vad får de skriva?

Personalen ska skriva om det som är viktigt för att de ska kunna ge bra hjälp och stöd. Det som skrivs ska vara sakligt, korrekt och lätt att förstå.

Vem får läsa det som skrivs om mig?

Du får själv läsa det som skrivs om dig. Din anhörige eller annan närstående får läsa om du har gett ditt godkännande till det. Den personal som behöver informationen för att kunna utföra sitt arbete får också läsa det som skrivs om dig. Materialet är skyddat av sekretesslagen vilket betyder att personalen inte får föra informationen vidare. Personalen har tystnadsplikt.

Vad är en social journal?

I en social journal beskrivs vilket behov av hjälp och stöd du har. I de löpande anteckningarna för man in beslut, viktiga händelser och annat som har betydelse för det fortsatta arbetet.

Vad är en patientjournal?

Om du får en åtgärd utförd av kommunens arbetsterapeuter, sjukgymnaster eller sjuksköterskor upprättas en patientjournal. Där skriver de in uppgifter om bland annat ditt hälsotillstånd, bedömningar som gjorts, vidtagna åtgärder och orsak till dessa samt förskrivna hjälpmedel.

Vad är en genomförandeplan?

I genomförandeplanen beskrivs hur du ska få den hjälp och det stöd du fått beviljad och vad du vill uppnå med hjälpen och stödet. Planen skrivs av personalen tillsammans med dig, eller med någon som du vill ska företräda dig, så att du har möjlighet att föra fram dina önskemål och synpunkter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.