Brottsförebyggande arbete

Höörs kommun samarbetar med polisen för att skapa trygghet och förebygga brottslighet. Genom en konkret och nerskriven samverkansöverenskommelse vill vi se till att skapa ett tillgängligt samhälle där alla kan känna sig trygga.

Lokalt brottsförebyggande arbete är en viktig gemensam fråga för flera aktörer i samhället, inte minst polis och kommun. Ett viktigt steg i det arbetet är att polisen och kommunen har en gemensam aktuell problembild samt samordnar sina insatser. Genom samverkansöverenskommelsen Trygga Höör tar Polisen och Höörs kommun ett gemensamt ansvar för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen. Samarbetet ska integreras och förankras i den ordinarie verksamheten.

Samverkansöverenskommelsen består av två delar; en strategisk och en operativ. Den strategiska överenskommelsen beslutas av kommunfullmäktige medan den operativa beslutas av kommunstyrelsen. Till den operativa samverkansöverenskommelsen knyts medborgarlöften, som beslutas av kommunstyrelsens ordförande i Höör och lokalpolisområdeschef för lokalpolisområde Eslöv.

Den strategiska samverkansöverenskommelsen beskriver processer och organisatoriska lösningar för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och löper över flera år Den operativa samverkansöverenskommelsen, liksom medborgarlöftena, beslutas årligen och beskriver det konkreta arbetet utifrån en aktuell problembild.

Polisens trygghetsmätning

Polisen genomför varje år en trygghetsmätning, där slumpvis utvalda medborgare får svara på frågor kring brottslighet och trygghet. Undersökningen genomförs över hela landet och är ett viktigt underlag för att planera det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter.

Höör är generellt sett en mycket trygg kommun att bo och leva i. 2021 är tredje året på rad som medborgarna har svarat att tryggheten ökar och kommunen upplevs som en av de tryggaste kommunerna i polisregion Syd.

Trygghetsmätningen visar att medborgarna har störst oro för bilar som kör för fort, buskörning samt inbrott i bostäder och förråd.

Andel utsatta för brott är mycket låg. Allt fler känner sig trygga ute sena kvällar men oron för inbrott har ökat något. Skadegörelsen, främst riktat mot kommunala fastigheter, har ökat markant sedan 2020.

Gemensam problembild

Samverkan mellan polis och kommun utgår ifrån de områden som utifrån ett Höörsperspektiv uppfattas som problem.

Den gemensamma problembilden för 2021 består av följande områden:

  • Trafiksituationen, med bilar som kör för fort och buskörning
  • Vissa grupperingar med bristande förtroende för samhället
  • Skadegörelse
  • Oro för inbrott i bostäder och förråd

Medborgarlöften

Utifrån kommunens och kommunens gemensamma problembild skapas medborgarlöften. Dessa löften ska bygga på insatser som inte ingår i de ordinarie uppdrag kommunen och polisen har.

Medborgarlöftena syftar till att förebygga brott samt göra det tryggare för dig som invånare i kommunen. Kommunen och polisen kommer bland annat arrangera trygghetsvandringar och medborgardialoger samt arbeta för en ökad delaktighet och tillit samt en tryggare trafiksituation.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.