Brottsförebyggande arbete

Höörs kommun samarbetar med polisen för att skapa trygghet och förebygga brottslighet. Genom en konkret och nerskriven samverkansöverenskommelse vill vi se till att skapa ett tillgängligt samhälle där alla kan känna sig trygga.

Av Polisens trygghetsmätningar framgår att det är relativt få som har utsatts för brott i Höörs kommun, men många känner sig ändå otrygga. För att hålla ner antalet brott och se till att alla medborgare kan känna sig trygga antogs i december 2016 ”Trygga Höör – en samverkansöverenskommelse mellan polisen och Höörs kommun 2016-2019”.

Arbetsområden

Överenskommelsen innebär både ett långsiktigt samarbete och ett samarbete vid akuta situationer. Kommunens olika verksamheter ska tillsammans med polisen arbeta med områdena:

 • upplevd trygghet
 • trafik
 • stöld och inbrott
 • skadegörelse och klotter
 • alkohol, narkotika, doping och tobak
 • ungdomsbrottslighet
 • hot och våld – offentligt och i nära relation
 • organiserad brottslighet och extrema grupperingar
 • våldsbejakande extremism
 • integration
 • krisstöd
 • kommunikationsstrategi

Medborgarlöften

I och med överenskommelsen har vi även kommit överens om ett antal medborgarlöften som mer konkret ska göra det tryggare för dig som invånare i kommunen. Vi ska öka vår synlighet i kommunen för att se till så att du har en trygg, säker och trivsam miljö att bo och vistas i. Vi kommer bland annat arrangera trygghetsvandringar, medborgardialoger och riktade förebyggande insatser mot stöld och inbrott.

Vi ska även tillsammans arbeta för en tryggare trafiksituation i Höörs kommun genom bland annat riktade trafikkontroller, samarbete mot buskörandet samt fortsatt arbete med att skapa en säkrare miljö för oskyddade trafikanter.

Polisens trygghetsmätning

Polisen genomför varje år en trygghetsmätning, där slumpvis utvalda medborgare får svara på frågor kring brottslighet och trygghet. Undersökningen genomförs över hela landet och är ett viktigt underlag för att planera det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Trygghetsmätningen i Höör visar bland annat att oron att utsättas för brott ökar, medan den faktiska utsattheten för olika brott ligger stadigt på en låg nivå. Det som oroar mest är bilar som kör för fort.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.