Avgifter och regler

Ditt barn får plats i förskolan, pedagogisk omsorg eller fritidshem i den omfattning som behövs utifrån vårdnadshavares arbete, studier, arbetslöshet eller föräldraledighet.

Dina barn kan gå i förskolan från det att de har fyllt ett år till och med juli det år ditt barn börjar förskoleklass. När ditt barn börjar förskoleklass kan du ansöka om plats på fritidshem.

Ansök om plats på förskola

Du bör anmäla ditt behov av förskoleplats minst fem månader innan, för att säkerställa att du får plats till det datum du vill börja inskolning av barnet. När du anmäler behov av plats kan du välja och rangordna upp till fem olika alternativ. Om det inte finns någon ledig plats på någon av de alternativ du önskat blir du erbjuden där det finns en ledig plats. Ansöker ni om plats till de fristående förskolorna är ni inte garanterade plats till det datum ni sökt till. Tänk på att om ni behöver plats till det datum ni sökt, ber vi er välja ett kommunalt alternativ också. Sätt då det kommunala alternativet efter det fristående alternativet.

Ansök om plats på fritidshem

Anmälan till fritidshemsplats görs i samband med ansökan till skolan eller när behov uppkommer. Vid frågor kontakta respektive skolas expedition. Barnomsorg erbjuds inte under vårdnadshavares semester eller annan ledighet. När vårdnadshavare är ledig ska barnet vara ledigt. Fritidshem erbjuds på den skolan eleven är inskriven på.

Rätt till förskoleplats har:

 • Barn som fyllt ett år vars vårdnadshavare arbetar eller studerar inklusive restid
 • Barn vars vårdnadshavare är arbetslösa,15 timmar per vecka enligt fastställd tid
 • Barn vars vårdnadshavare är föräldraledig med yngre syskon ,15 timmar per vecka enligt fastställd tid
 • Barn i behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 8 §5 och §9
 • Används inte förskoleplatsen under två månader har förskolechef rätt att upphäva platsen

Rätt till fritidshem har:

 • Barn från förskoleklass till och med 15 juni, det år barnet fyller 13 år och vars vårdnadshavare arbetar eller studerar inklusive restid
 • Fritidshem erbjuds inte vid föräldraledighet eller arbetslöshet
 • Barn i behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 §5 och §6
 • Används inte fritidshemsplatsen under två månader har rektor rätt att upphäva platsen

Om ni flyttar till annan kommun eller vill ha barnet i annan kommun

Om du och din familj flyttar från Höörs kommun till en annan kommun krävs en särskild överenskommelse med den nya kommunen om du vill att barnet ska behålla sin plats i Höörs kommun. Ta kontakt med din nya hemkommun för mer information. Önskar ni ha barnet i en annan kommun, ta kontakt med båda kommunerna för att få mer information.

Allmän förskola

Kommunen är skyldig att erbjuda avgiftsfri allmän förskola 525 timmar per år för 3-5-åringar, med start från 1 september det år barnet fyller 3 år. De 3-5-åringar som har en placering i kommunal eller fristående förskola ingår automatiskt också i allmän förskola. För vistelsetid utöver de 525 avgiftsfria timmarna i allmän förskola betalar du avgift enligt kommunens taxa.

 • Schema på 15 timmar per vecka, eller mindre, är avgiftsfritt nio månader om året. Under juni, juli och augusti betalar du ordinarie barnomsorgsavgift baserad på hushållets gemensamma bruttoinkomst.
 • Schema över 15 timmar per vecka innebär en avgiftsreducering med 30 % på barnomsorgsavgiften under nio månader. Under juni, juli och augusti finns ingen reducering, då betalar du ordinarie barnomsorgsavgift baserad på hushållets gemensamma bruttoinkomst.

Lämna uppgifter om din inkomst och schema

När du fått plats på en förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ska du logga in i e-tjänst för Förskola och Fritidshem och fylla i dina inkomstuppgifter och barnets schema. Så fort det sker någon förändring med inkomsten eller i schemat ska det ändras omgående.

Vad kostar en plats?

Hur mycket en plats kostar beräknas utifrån hur många barn du har i hushållet som är inskrivna i kommunens förskoleverksamhet, pedagogisk verksamhet och på fritidshem. Inkomsten för hushållet där barnet är folkbokfört spelar också in. Inkomsten i hushållet är före skatt. Ta den beräknade årsinkomsten och dela med 12 för att få fram den genomsnittliga månadsinkomsten.

Med inkomst avses lön, föräldrapenning, aktivitetsstöd eller sjukersättning, det vill säga alla skattepliktiga inkomster. CSN, barnbidrag, bostadsbidrag, försörjningsstöd eller andra bidrag och ska inte ingå vid beräkning av avgiften.

Från och med den 1 september det året barnet fyller tre år och har 15 timmar eller mindre är avgiftsfritt medan de barn som har mer än 15 timmar får en reducering av avgiften med 30 procent fram till den 31 maj. Under juni, juli och augusti betalar alla normal taxa enligt tabellen nedan.

Retroaktiv avgiftskontroll

Kontroll av inkomstuppgiften görs i efterhand mot deklarerad inkomst hos Skatteverket.

Maxtaxa och avgifter från den 1 januari 2024

Från och med den 1 januari 2024 höjs inkomsttaket i maxtaxan. Avgiften för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Detta berör de hushåll som har en gemensam bruttoinkomst som överstiger 56 250 kr per månad.

Avgift för barn i förskoleverksamhet,1- 6 år, är:

 • Barn 1: 3% av inkomsten – dock högst 1 688 kronor per månad
 • Barn 2: 2% av inkomsten – dock högst 1 125 kronor per månad
 • Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 563 kronor per månad
 • Barn 4: ingen avgift

Avgift för barn på fritidshem, 6 – 13 år, är:

 • Barn 1: 2% av inkomsten – dock högst 1 125 kronor per månad
 • Barn 2: 1% av inkomsten – dock högst 563 kronor per månad
 • Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 563 kronor per månad
 • Barn 4: ingen avgift

I avgiftssammanhang räknas det yngsta barnet som barn ett och det näst yngsta som barn två och så vidare. Detta oavsett om barnet är inskrivet i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats ska göras senast fyra veckor före barnets sista vistelsedag. Uppsägningstiden räknas från den dag uppsägningen inkommit till Höörs kommun. Avgift tas ut under uppsägningstiden, oavsett om platsen utnyttjas eller inte.

För barn placerade i fritidshem och vars vårdnadshavare blir arbetslös eller föräldraledig ska uppsägning göras från första arbetslöshetsdagen respektive från första föräldralediga dag. En månads uppsägningstid gäller från det att uppsägningen inkommit till Höörs kommun. Avgift tas ut under uppsägningstiden, oavsett om platsen utnyttjas eller inte.

Fortbildningsdagar och lov

Förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem inom Höörs kommuns regi stängs för planering sex dagar per år. Jouravdelningar erbjuds efter begäran av vårdnadshavare. Sammanslagning av förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem kan komma att göras under loven, de veckor flest barn är lediga.

När ditt barn blir sjukt

När är barnet så sjukt att det ska stanna hemma? Barnets behov är det avgörande för om barnet ska vara hemma. Ett sjukt och hängigt barn bör få ha lugn och ro och någon som kan ge det kärlek, tid och omsorg.

Barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar, är i regel avgörande för om barnet kan vistas i barnomsorgen. Barnet ska orka delta i de vardagliga aktiviteterna, även utomhus, för att vara i barnomsorgen!

Om du känner dig tveksam till vilken sjukdom barnet har och behandlingen av denna, kan du kontakta sjukvårdsrådgivningen, barnavårdscentralen eller vårdcentralen. Här ger de dig gärna råd och hjälper dig att bedöma barnet.

Vi vill hänvisa till råden som finns på 1177 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.