Förvaltningsorganisation

Förvaltningsorganisationen består av anställda som utför det dagliga arbetet och verkställer de beslut som politikerna fattat. I Höörs kommun är förvaltningen indelad i sektorer. Varje sektor lyder under en eller flera politiska nämnder.

På sektorerna jobbar man med att handlägga ärenden, verkställa nämndens beslut och med att driva den dagliga verksamheten. Arbetsuppgifterna kan vara att ge bygglov, bevilja ekonomiskt bistånd, undervisa i skolorna eller att sköta äldreomsorgen.

Utöver de olika sektorerna finns ett kommunledningskansli med centrala funktioner som personalkontor, ekonomikontor och kansli. Höörs kommun och Hörby kommun delar Räddningstjänst och ingår i nämnden VA-Räddningstjänstnämnden. VA-Räddningstjänstnämnden ansvarar även för vatten och avlopp (VA). GIS-frågorna (geografisk information) har en egen enhet som lyder direkt under kommunstyrelsen.

Kommundirektören är kommunens högste tjänsteperson och chef över de olika sektorscheferna. Kommundirektören har ett övergripande ansvar att samordna arbetet inom kommunen. Till sin hjälp har kommundirektören en ledningsgrupp som består av sektorschefer, ekonomichef och personalchef.

Sektorer i Höörs kommun

  • Kommunledningskontoret
  • Barn- och utbildningssektorn
  • Social sektor
  • Samhällsbyggnadssektor
  • Kultur, arbete och folkhälsa

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.