Nämnder

Nämnderna är utsedda av kommunfullmäktige och består av folkvalda politiker. Beslut som tas av nämnderna genomförs av tjänstepersoner på respektive sektor.

Barn- och utbildningsnämnden

Nämnden ansvarar bland annat för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklasser, grundskola, fritidshem och kommunal vuxenutbildning.

Ordförande: Susanne Andersson (M)
1:e vice ordf.: Maria Boström-Lambrén (S)
2:e vice ordf.: Ola Kollén (C)

Kallelser och protokoll barn- och utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

I Kultur- och fritidsnämndens arbete ingår att leda och samordna kultur och fritidsverksamheten. Bland annat ingår bibliotek, musikskola, friluftsverksamhet, fritidsgårdar, stimulera till ett rikt kulturliv för alla kommuninvånare, hantera bidrag till föreningar och studieförbund.

Ordförande: Jill Andersson (S)
1:e vice ordf.: Tom Ström (M)
2:e vice ordf.: Maria Oscarsson (V)

Kallelser och protokoll kultur- och fritidsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för ärenden inom miljö- livsmedels- och hälsoskyddsområdet samt för ärenden som rör byggverksamhet.

Ordförande: Kenneth Kallin (MP)
1:e vice ordf.: Lars-Håkan Persson (M)
2:e vice ordf.: Lena Larsson (S)

Kallelser och protokoll miljö- och byggnadsnämnden

Socialnämnden

I Höörs kommun ansvarar socialnämnden för all verksamhet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och kommunal hälso- och sjukvård.

Ordförande: Anders Magnhagen (S)
1:e vice ordf.: Lars-Håkan Persson (M)
2:e vice ordf.: Maria Truedsson (MP)

Kallelser och protokoll socialnämnden

Tekniska nämnden

Nämnden ansvarar för drift och planering samt utbyggnad av kommunal infrastruktur såsom till exempel gator, gång- och cykelvägar. Parker, grönområden och lekplatser ingår även i nämndens ansvarsområde. Dessutom svarar man för samordningen mellan renhållningsbolaget MERAB och kommunen.

Ordförande: Hanna Ershytt (C)
1:e vice ordf.: Marianne Ragntoft (S)
2:e vice ordf.: Olle Iding (M)

Kallelser och protokoll tekniska nämnden

VA-GIS nämnden

VA-GIS-nämnden förvaltar och underhåller den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i respektive kommun samt förvaltar, utvecklar och underhåller kommunernas kartor och geografiska information.

Höörs kommun och Hörby kommun samverkar om VA-verksamhet, kart- och GIS-verksamhet under en gemensam nämnd. GIS står för geografiska informationssystem. Höör är värdkommun för nämnden som ingår i samhällsbyggnadssektorns organisation.

Ordförande: Camilla Källström (M)
Vice ordf.: Anders Larsson (C)

Kallelser och protokoll VA-GIS nämnden

Valnämnden

Valnämnden utgör lokal valmyndighet, vilket innebär att den ansvarar för planering och genomförande av valen till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige samt till Europaparlamentet.

Nämnden ansvarar också för att ordna förtidsröstning i kommunen inför varje val. Efter sammanräkning av samtliga avgivna röster rapporterar valnämnden resultatet till Valmyndigheten på valdagen.

Ordförande: Göran Dahlgren (S)
1:e vice ordf.: Bo Hansson (M)
2:e vice ordf.: Fredrik Hanell (MP)

Kallelser och protokoll Valnämnden

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.