Nämnder

Nämnderna är utsedda av kommunfullmäktige och består av folkvalda politiker. Beslut som tas av nämnderna genomförs av tjänstepersoner på respektive sektor.

Barn- och utbildningsnämnden

Nämnden ansvarar bland annat för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklasser, grundskola, fritidshem och kommunal vuxenutbildning.

Ordförande: Jörgen Ekman (L)
1:e vice ordf.: Susanne Andersson (M)
2:e vice ordf.: Rolf Streijffert (SD)

Kallelser och protokoll Barn- och utbildningsnämnden

Tillstånds- och tillsynsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden omformades till tillstånds- och tillsynsnämnden från och med 2020-01-01. Nämnden ansvarar för myndighetsutövningen inom miljö- livsmedels- och hälsoskyddsområdet samt för ärenden som rör byggverksamhet.

Ordförande: Camilla Kampf (M)
1:e vice ordf.: Martin Olsson (C)
2:e vice ordf.: Lena Larsson (S)

Kallelser och protokoll Tillstånds- och tillsynsnämnden

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa

Kultur- och fritidsnämnden omformades till Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa 2019-01-01. Nämnden ansvarar för aktiviteter som stödjer inkludering i samhället och stimulerar unga och vuxna in på arbetsmarknaden.

Ordförande: Hanna Ershytt (C)
1:e vice ordf.: Christina Pehrson (L)
2:e vice ordf.: Anders Magnhagen (S)

Kallelser och protokoll Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa

Socialnämnden

I Höörs kommun ansvarar socialnämnden för all verksamhet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och kommunal hälso- och sjukvård.

Ordförande: Margareta Johansson (KD)
1:e vice ordf.: Lars-Håkan Persson (M)
2:e vice ordf.: Helena Ohlson (SD)

Kallelser och protokoll Socialnämnden

Tekniska nämnden – nedlagd 2019-12-31

Sedan 2020-01-01 har nämndens ansvarsområden gått över till kommunstyrelsen.
Nämnden ansvarade för drift och planering samt utbyggnad av kommunal infrastruktur såsom till exempel gator, gång- och cykelvägar. Parker, grönområden och lekplatser ingick även i nämndens ansvarsområde. Dessutom svarade nämnden för samordningen mellan renhållningsbolaget MERAB och kommunen.

Ordförande: Ingemar Kristensson (M)
1:e vice ordf.:Christina Pehrson (L)
2:e vice ordf.: Marianne Ragntoft (S)

Kallelser och protokoll Tekniska nämnden

VA-Räddningstjänstnämnden

Höörs kommun och Hörby kommun delar Räddningstjänst och ingår i nämnden VA-Räddningstjänstnämnden. VA-Räddningstjänstnämnden ansvarar även för vatten och avlopp (VA).

Ordförande: Bengt Hedlund (SPI)
Vice ordf.: Gunnar Sundström (L)

Kallelser och protokoll VA-Räddningstjänstnämnden

Valnämnden

Valnämnden utgör lokal valmyndighet, vilket innebär att den ansvarar för planering och genomförande av valen till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige samt till Europaparlamentet.

Nämnden ansvarar också för att ordna förtidsröstning i kommunen inför varje val. Efter sammanräkning av samtliga avgivna röster rapporterar valnämnden resultatet till Valmyndigheten på valdagen.

Ordförande: Anders Netterheim (M)
1:e vice ordf.: Lars Böök (C)
2:e vice ordf.: Göran Dahlgren (S)

Kallelser och protokoll Valnämnden

Överförmyndarnämnden

Nämnden kontrollerar förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap samt ger tillstånd till olika rättshandlingar. Syftet är att omyndiga barn eller myndiga personer som inte själva kan ta hand om sig, inte ska missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Hörby och Höör har en gemensam överförmyndarnämnd som granskar gode mäns, förvaltares och förmyndares arbete.

Ordförande: Johan Ohlin (SD)
1:e vice ordf.: Hans-Göran Larsson (M)

Kallelser och protokoll Överförmyndarnämnden

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.