Avgifter

Höörs kommun tar ut avgifter för vård och omsorgsinsatser samt service inom äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning.

De flesta avgifterna baseras på prisbasbeloppet, som fastställs av regeringen och justeras varje år.

Högsta avgift (=högkostnadsskydd)

Du betalar aldrig mer än 2 575 kronor per månad sammanlagt för hemtjänst, avlösning i hemmet, ledsagning, trygghetslarm, korttidsboende, avlastning, hemsjukvård. Högkostnadsskyddet omfattar inte mat, sondnäring, näringsdryck.

Region Skånes frikort gäller inte för kommunal hemsjukvård.

Detta betalar du i särskilt boende (äldreboende)

I särskilt boende betalar du alltid hyra och mat därutöver kan det komma till omsorgsavgift (omvårdnad och service).

Alla avgifter inom Höörs kommun är individuella, och det är din inkomst per månad som avgör hur mycket du ska betala för de tjänster som du nyttjar. Kostnaderna regleras i Socialtjänstlagen och fastställs av kommunfullmäktige. Det betyder att vi behöver få in uppgifter från dig:

  •  Sammanlagd inkomst per månad
  • Boendekostnad
  • Är du gift eller sammanboende behöver vi få in uppgifter från både dig och din partner.

Den sammanlagda inkomsten måste innehålla samtliga inkomster som du eller ni får under ett år, precis som i skattedeklarationen.

För att beräkna din omsorgsavgift behövs uppgifter om inkomster och boendekostnad.
Detta görs via en blankett som heter inkomstförfrågan och du kan numera lämna in dina inkomstuppgifter via vår medborgartjänst, vård och omsorg. En E-tjänst för att kunna hantera inkomstförfrågan gällande avgifter inom vård och omsorg.
Kontakta din avgiftshandläggare så hjälper de dig.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.