Du som är god man eller förvaltare

Här hittar du information och stöd i ditt arbete som god man eller förvaltare.

Ett uppdrag som god man eller förvaltare kan omfatta att hjälpa den enskilde att förvalta egendom, sörja för person och bevaka rätt. Uppdraget kan omfatta alla tre delarna, eller bara en eller två delar. Det är viktigt att du endast agerar i de delar som ditt uppdrag omfattar.

Vad som ingår i uppdraget framgår av beslutet där du blir förordnad. Du kan även titta på ditt registerutdrag. Om du är osäker på vad som ingår i de olika delarna av uppdraget kan du fråga en av överförmyndarhandläggarna.

Det finns hjälp och utbildning att få för dig som är god man eller förvaltare. Överförmyndarverksamheten ordnar olika utbildningstillfällen under året som ska vara till hjälp för dig att klara ditt uppdrag på bästa sätt.

Information och aktuella nyheter kommuniceras via e-post och vår hemsida. För att försäkra dig om att du får all information behöver vi ha din e-postadress. Om du flyttar måste du alltid meddela Överförmyndarnämnden din nya adress.

Uppstart av uppdrag

Du bör så tidigt som möjligt träff din huvudman och tillsammans bestämma hur ert samarbete ska fungera. Du bör även skicka ut registerutdrag till de myndigheter som har kontakt med din huvudman och informera att du blivit ställföreträdare. Om du behöver fler registerutdrag så kontakta en handläggare.

Tillgångsförteckning

När du börjar ett nytt uppdrag ska du lämna en förteckning över din huvudmans tillgångar till överförmyndarverksamheten. Tillgångsförteckningen ska lämnas in senast två månader efter ditt förordnande men du kan komplettera den om det senare dyker upp nya tillgångar eller skulder. Om du tar över ett uppdrag efter ett byte behöver du vanligt viss inte lämna in en tillgångsförteckning.

Under uppdraget

Samtycke från överförmyndarnämnden

Vid godmanskap ska i princip alla åtgärder du som ställföreträdare vidtar för din huvudman ske med samtycke av din huvudman. För åtgärder som du vidtar löpande, till exempel betalning av hyra och el fakturor, utgår man från att huvudmannen har samtyckt till åtgärden. Övriga åtgärder eller rättshandlingar, till exempel köp av TV, uttag från spärrat konto, och ansökningar av olika slag, kräver din huvudmans samtycke. Du ska alltså i efterhand kunna visa att sådant samtycke finns.

Vissa rättshandlingar kräver överförmyndarnämndens eller överförmyndarens samtycke.

Du som ställföreträdare behöver samtycke om du ska hjälpa din huvudman att:

  • Ta ut medel från överförmyndarspärrat konto.
  • Köpa aktier för huvudmannens medel.
  • Sälja huvudmannens fastighet eller bostadsrätt.
  • Köpa fastighet eller bostadsrätt.
  • Ta upp lån för huvudmannen eller på annat sätt skuldsätta din huvudman.
  • Låna ut huvudmannens medel.
  • Låta huvudmannen driva en rörelse.
  • Ingå avtal om arvskifte eller bodelning.

Du som är god man eller förvaltare måste i ovanstående fall ansöka till överförmyndarnämnden eller överförmyndaren om att få samtycke till rättshandlingen. Om inte överförmyndarnämndens eller överförmyndarens samtycke inhämtas blir rättshandlingen ogiltig. Observera att det endast är du som är god man eller förvaltare som företräder din huvudman och är behörig att skriva under en ansökan om samtycke. Du kan alltså inte överlämna detta till exempelvis en mäklare.

En huvudman ska få tillfälle att yttra sig vid viktigare beslut som gäller honom eller henne. Om detta inte är möjligt, på grund av att huvudmannen till exempel inte förstår vad saken gäller på grund av sin sjukdom eller psykiska störning måste det finnas ett läkarintyg som styrker det.

Redovisning

Du ska varje år lämna en årsräkning som redovisar huvudmannens tillgångar samt vilka inkomster och utgifter din huvudman haft under ett kalenderår. Årsräkningen lämnas in före den 1 mars, avseende föregående år.

Vi skickar blanketter och instruktion för hur du fyller i årsräkningen och redogörelsen för uppdraget. Vanligtvis får du detta december.

Arvode

Du ansöker om arvode när du lämnar in din redovisning. Huvudregeln är att huvudmannen ska betala ditt arvode, men du får aldrig ta ut det utan ett skriftligt beslut från oss. Det beslutet får du när din redovisning är granskad. Överförmyndarnämnden/Överförmyndaren beslutar både om arvodets storlek och vem som ska betala arvodet, skatt, sociala avgifter och kostnadsersättning.

På Skatteverkets webbplats finns information om vad som gäller om det är huvudmannen som ska betala ditt arvode.

Reseersättning

Ibland kan du behöva göra resor som har med ditt uppdrag att göra. Du betalar själv för resorna men kan få ersättning i efterhand. Du får inte ta ut din reseersättning från huvudmannens konto innan du har fått ett beslut av oss. Spara kvitton och biljetter, vi kommer kanske begära att du skickar in dem.

Du behöver fylla i en körjournal för att få körersättning. Du lämnar in körjournalen tillsammans med din årsräkning eller din redogörelse för utfört uppdrag.

Arvodesriktlinjer för ställföreträdare 2023 -Beslutade av Överförmyndarnämnden i Höör

När uppdraget slutar

Ett ställföreträdarskap upphör genom beslut i tingsrätten eller om huvudmannen avlider. Ditt uppdrag kan sluta genom att du meddelar att du inte längre vill ha uppdraget, när det inte längre behövs en god man eller förvaltare, när samtycke till godmanskap inte föreligger, när överförmyndarnämnden eller överförmyndaren tar ifrån dig uppdraget eller när din huvudman avlider.

När ditt uppdrag slutar ska du lämna en sluträkning till överförmyndarnämnden eller överförmyndaren senast en månad efter avslut där du redovisar huvudmannens tillgångar samt vilka inkomster och utgifter din huvudman haft från den 1 januari till och med dagen då uppdraget upphör.

Byte – du meddelar att du inte längre vill ha uppdraget

Du som är god man eller förvaltare har rätt att på begäran bli entledigad från ditt uppdrag. Begäran ska vara skriftlig och vara undertecknad av dig. Använd vår blankett. Skriv vad vi ska tänka på vid förordnandet av en ny god man eller förvaltare, varför du vill entledigas från uppdraget, om du anser att behovet av ställföreträdare har ändrats och aktuella kontaktuppgifter och hälsotillstånd för huvudmannen. Detta för att bytet ska gå så smidigt som möjligt och för att vi ska kunna hitta en god man eller förvaltare som passar uppdragets art.

Ny god man eller förvaltare som kommer att få dina kontaktuppgifter för möjlighet till ytterligare upplysningar och för att bestämma tid för att gemensamt träffa huvudmannen. överförmyndarnämnden eller överförmyndaren kan fatta beslut om byte först när den tillfrågade gode mannen eller förvaltaren har åtagit sig uppdraget och huvudmannen har samtyckt till bytet. Observera att du är skyldig att kvarstå i ditt uppdrag tills överförmyndarförvaltningen har förordnat en ny god man eller förvaltare för din huvudman, alternativt att uppdraget upphör genom beslut i tingsrätten.

Entledigande – misskötsel

Du som god man eller förvaltare kan också entledigas om du gör dig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av ditt uppdrag, eller om du av annan orsak inte är lämplig att fortsätta uppdraget. En anledning kan vara att överförmyndarnämnden eller överförmyndaren i sin granskning finner det nödvändigt att anmärka på den årliga redovisningen. En annan anledning kan vara att vi får in allvarliga klagomål om hur uppdraget sköts.

Behov föreligger inte eller samtycke finns inte

Ett godmanskap eller förvaltarskap ska upphöra om det inte längre finns ett behov av ställföreträdarskap. Du som ställföreträdare ska meddela överförmyndarnämnden eller överförmyndaren om du anser att din huvudman inte längre har behov av ett ställföreträdarskap.

Ett godmanskap ska även upphöra om huvudmannen inte längre vill ha en god man eftersom godmanskapet är frivilligt.

Ditt uppdrag slutar när tingsrätten beslutat om upphörande.

Om huvudmannen avlider

Om huvudmannen avlider upphör godmanskapet eller förvaltarskapet omedelbart. Det innebär att du som tidigare god man eller förvaltare inte längre kan företa rättshandlingar för din tidigare huvudman, som exempelvis betala räkningar eller ta ut pengar för arvode. Du kan få tillbaka din behörighet genom en fullmakt från dödsbodelägarna. Då blir du befullmäktigad, men du är inte god man eller förvaltare. Det enda som du som god man eller förvaltare ska göra om din huvudman avlider är att underrätta anhöriga och inge en sluträkning till överförmyndarnämnden eller överförmyndaren. Allt annat sköts efter dödsfallet av den enskildes dödsbo. Det ligger inte på dig som god man eller förvaltare att ordna med begravning eller tömning av bostaden.

Efter dödsfallet ska du genast lämna över ”de förvaltade tillgångarna”, det vill säga egendom som du eventuellt har hos dig som tillhör den avlidna huvudmannen, till dödsboet eller kommunen om din huvudman saknar anhöriga och tillgångar. Du ska inte överlämna din redovisning, den får dödsboet från överförmyndarnämnden eller överförmyndaren.

Spara räkenskaper och övriga handlingar

När överförmyndarnämnden eller överförmyndaren har granskat slutredovisningen översänds denna tillsammans med övriga redovisningshandlingar till den som är behörig, till exempel någon dödsbodelägare, ny ställföreträdare eller huvudmannen. När handlingarna har mottagits börjar en så kallad preskriptionstid löpa. Denna innebär att den som är behörig har tre år på sig att väcka talan om skadeståndsskyldighet för skada som du uppsåtligen eller genom vårdslöshet åsamkat huvudmannen. Självklart gäller inte denna kortare tidsfrist om det begåtts något brott.

Efter att treårsfristen gått ut ska du däremot överlämna räkenskaperna och övriga handlingar till den som är behörig. Om denna person inte vill ha handlingarna kan du destruera handlingarna.

Om huvudmannen flyttar

Om huvudmannen flyttar till en annan kommun är det mycket viktigt att du anmäler detta till överförmyndarnämnden eller överförmyndaren. Ställföreträdarskapet kvarstår vid överflyttning till annan kommun och det är upp till dig som god man eller förvaltare att själv begära ditt entledigande. Begäran om entledigande ska ställas till den kommun dit huvudmannen flyttat. Även all redovisning av uppdraget sker till den nya kommunen. Om din huvudman flyttar till ett annat boende eller en annan adress inom kommunen ska du meddela överförmyndarnämnden eller överförmyndaren om detta.

Överförmyndarnämndens och överförmyndarens ansvar

Det är viktigt att komma ihåg att överförmyndarnämnden och överförmyndaren är en tillsynsmyndighet och därför inte kan agera som rådgivare till dig i din roll som ställföreträdare. Det är din uppgift som god man eller förvaltare att hjälpa och företräda din huvudman. Överförmyndarnämnden och överförmyndaren kan inte gå in och ändra på beslut som du som god man eller förvaltare har fattat för din huvudmans räkning.

Överförmyndarnämndens och överförmyndarens uppgift är i huvudsak att kontrollera att du som god man eller förvaltare sköter ditt uppdrag på ett sådant sätt som förväntas i lagen. Om en god man eller förvaltare inte sköter sitt uppdrag ska överförmyndarnämnden eller överförmyndaren utreda och ta ställning till om gode mannen eller förvaltaren ska entledigas från uppdraget eller inte.

Överförmyndarnämndens kontroll

Det är överförmyndarnämnden och överförmyndaren som ska kontrollera att gode män, förvaltare och förmyndare använder personers tillgångar för deras nytta, och att pengarna är tryggt placerade och ger ränta. Om överförmyndarnämnden eller överförmyndaren begär upplysningar om verksamheten, är gode män, förvaltare och förmyndare skyldiga att lämna uppgifter till överförmyndarnämnden eller överförmyndaren.

Överförmyndarnämnden och överförmyndaren granskar hur gode män, förvaltare och förmyndare förvaltar personers ekonomi genom att kräva in redovisningshandlingar (förteckningar, årsräkning, sluträkning). Om gode män, förvaltare eller förmyndare låter bli att lämna in sin redovisning i rätt tid, kan överförmyndarnämnden kräva in handlingen genom ett vitesföreläggande.

Länsstyrelsen utövar tillsyn av överförmyndare och överförmyndarnämnder

Länsstyrelsen har tillsyn av överförmyndare och överförmyndarnämnder. Tillsynen innebär bland annat att Länsstyrelsen en gång om året genomför en inspektion hos överförmyndarverksamheten. Enskilda kan vända sig till Länsstyrelsen Skåne om de har klagomål på överförmyndarnämnden i Höör.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.