Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Myndigheternas ansvar och roller

Olika offentliga aktörer har olika ansvar när det gäller att ta emot flyktingar. Mer information finns bland annat hos Länsstyrelsen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen

Flyktingar och asylsökande  avser personer som anlänt till Sverige men ännu inte fått uppehållstillstånd. Med nyanlända avses personer som fått uppehållstillstånd och nu ska börja sina nya liv i Sverige.

Kommunens ansvar

 • ta emot nyanlända för bosättning, utifrån kommuntal och årsplanering,
 • ta emot nyanlända som ordnar bosättning på egen hand,
 • ta emot och att ordna boende för ensamkommande barn,
 • erbjuda undervisning i Svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och annan vuxenutbildning samt skola, förskola, och andra insatser för barn och ungdomar,
 • efter ansökan utbetala försörjningsstöd för dem som inte har rätt till etableringsplan.

Arbetsförmedlingens ansvar

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för nyanländas etablering i samhället. Arbetsförmedlingen ska:

 • samordna etableringsinsatserna och att fungera stödjande och pådrivande i förhållande till andra parter,
 • upprätta en etableringsplan  för den nyanlände och genomföra etableringssamtal.

En etableringsplan kan innehålla olika aktiviteter, men ska åtminstone bestå av Svenska för invandrare (SFI), arbetsförberedande insatser (till exempel praktik) och samhällsorientering. Etableringsplanen är individuellt anpassad. Syftet är att aktiviteterna ska leda till ett arbete. Etableringsplanen omfattar normalt 24 månader och innebär sysselsättning på heltid. Den som är med i programmet har rätt till ekonomisk ersättning, så kallad etableringsersättning.

Migrationsverkets ansvar

 • Pröva ansökningar om asyl från personer som vill bosätta sig i Sverige.
 • Kartlägga den asylsökandes bakgrund under asyltiden.
 • Anvisa kvotflyktingar för bosättning.
 • Anvisa nyanlända till en kommun för bosättning.
 • Bedöma det totala antalet nyanlända som har behov av bosättning i en kommun under det kommande året.
 • Besluta om statlig ersättning till kommuner och landsting, för mottagande av asylsökande och nyanlända.

Länsstyrelsens ansvar

Länsstyrelsen beslutar om hur antalet nyanlända ska fördelas mellan kommunerna i länet. Länsstyrelsen ska också:

 • medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända,
 • föra dialog med kommunerna om deras årsplanering,
 • stödja och underlätta samverkan mellan berörda myndigheter inom länet,
 • samordna information till allmänhet och media.

Försäkringskassans ansvar

 • betala ut den etableringsersättning som Arbetsförmedlingen beslutat om,
 • besluta om och betala ut etableringstillägg och bostadsersättning.

Region Skånes ansvar

Alla som söker asyl eller är papperslös i Sverige har rätt till akut sjuk- och tandvård, samt vård som inte kan vänta. Alla asylsökande vuxna och barn erbjuds en hälsoundersökning. Den som söker asyl har också rätt till hälso- och sjukvård.

Regeringen

Regeringen bestämmer hur många nyanlända varje län ska ta emot. Fördelningen görs utifrån Migrationsverkets prognoser.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.