Bekämpning av invasiva växtarter

Invasiva växtarter sprider sig kraftigt och kan orsaka problem för den biologiska mångfalden och hälsan. På den här sidan kan du läsa vad du kan göra för att hjälpa oss att förhindra att växterna sprids, vems ansvar det är att ta hand om invasiva växtarter och hur du anmäler fynd till Naturvårdsverket.

En invasiv växtart

En invasiv växtart är växter som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, sprider sig av egen kraft, skadar ekosystemet som de introducerats till, hotar den biologiska mångfalden, har negativa effekter på jordbruk och dylikt, åstadkommer ekonomisk skada, eller påverkar hälsan negativt hos djur och människor.

Gemensamt för invasiva arter är att de ofta är starka, konkurrenskraftiga och bra på att sprida sig. I vissa fall kan de ha stor negativ påverkan på naturen, den biologiska mångfalden, människors hälsa, fastigheter och anläggningar.

Vem ansvarar för bekämpning av invasiva växtarter

Ansvaret för att förhindra spridning av invasiva arter är enligt lagen delat mellan flera olika aktörer i Sverige.

Ansvaret för att bekämpa invasiva växtarter ligger på fastighetsägaren. Kommunen ansvarar i regel endast för att bekämpa invasiva växtarter på kommunägd mark. Vissa arter är fastighetsägaren skyldig att bekämpa enligt lag.

Även andra invasiva växtarter gör stor skada i naturen och är viktiga att bekämpa. Upptäcker du invasiva växtarter på någon annans mark är det viktigt att du rapporterar det på invasivaarter.nu. På Naturvårdsverkets webbplats finns information om hur du rapporterar invasiva främmande arter.

Det här kan du göra för att hjälpa till att bekämpa invasiva växtarter

Släng aldrig växtavfall i naturen. Växtavfallet kan innehålla invasiva växter som på så vis lätt kan få spridning och tränga undan inhemska vilda växtarter i närområdet. Även om det du slänger är växter som tidigare inte visat tecken på att sprida sig kan de börja göra det när klimatet blir varmare.

Gör så här:

  • Du gör en viktig insats om rapporterar invasiva växtarter på invasivaarter.nu.
  • Håll koll på vilka växter du köper, får och ger bort. Är du osäker fråga i en trädgårdshandel.
  • Lägg växt- och trädgårdsavfall i plastpåsar eller -säckar och förslut noga. Du kan lämna växt- och trädgårdsavfall med invasiva arter på Rönneholms avfallsanläggning i Stehag. På MERABs (Mellanskånes Renhållnings AB) hemsida kan du hitta mer information om hur invasiva arter ska hanteras.
  • Du kan även lägga växtavfall från invasiva växtarter i en plastsäck med vatten så att de ruttnar.
  • Transportera inte växtavfall i öppet släp. Frön och växtdelar kan ramla av och arterna kan sprida sig vid vägkanten. Lägg alltid växtavfallet i väl förslutna säckar innan du transporterar den.

Lämna trädgårdsavfall på Rönneholms avfallsanläggning

Det går inte att lämna trädgårdsavfall med invasiva arter på Återvinningscentralen i Höör. Det är Rönneholms avfallsanläggning i Stehag som tar emot trädgårdsavfall med invasiva arter. På MERABs (Mellanskånes Renhållnings AB) hemsida kan du hitta mer information om hur invasiva arter ska hanteras.

Fastighetsägares ansvar

Som fastighetsägare har du ansvar för att inte odla eller sprida invasiva arter. De växter som du tar bort på din mark måste du köra till återvinningscentralen i förslutna säckar. Allt trädgårdsavfall är förbjudet att kasta på kommunens mark.

Kommunens ansvar på allmänna platser

Om kommunen får reda på att en art som finns på EU-förteckningen över främmande invasiva arter, växer på kommunal mark är kommunen skyldig att bekämpa den. Det gäller arterna:

Parkslide finns inte med i EU-förteckningen över växer som måste bekämpas. Bekämpning bygger alltså på frivilliga åtaganden och gäller såväl kommunal som privata markägare.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.