Bekämpning av invasiva växtarter

Invasiva växtarter sprider sig kraftigt och kan orsaka problem för den biologiska mångfalden och hälsan. Här kan du läsa vad du kan göra för att hjälpa till att förhindra att växterna sprids, vems ansvar det är att ta hand om invasiva växtarter och hur du anmäler fynd till Artdatabanken.

Invasiva växtarter är växter som börjat växa i områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde. Där sprider de sig av egen kraft och orsakar problem så som att de:

 • skadar ekosystemet som de introducerats till
 • hotar den biologiska mångfalden
 • har negativa effekter på jordbruk, infrastruktur och fastigheter
 • åstadkommer ekonomisk skada
 • påverkar hälsan negativt hos djur och människor.

Starka och konkurrenskraftiga

Gemensamt för invasiva arter är att de ofta är starka, konkurrenskraftiga och bra på att sprida sig.

I många fall kan de ha kraftigt negativ påverkan på naturen, den biologiska mångfalden, människors hälsa, fastigheter och anläggningar.

Även trädgårdsväxter som tidigare inte visat tecken på att sprida sig i naturen kan börja göra det när klimatet förändras.

EU har tagit fram en lista över främmande, invasiva arter.

Invasiva växtarter i Höörs kommun

I Höör är det framför allt de här växtarterna som är aktuella:

 • Jätteloka (EU-listan)
 • Jättebalsamin (EU-listan)
 • Gul skunkkalla (EU-listan)
 • Parkslide
 • Blomsterlupin
 • Kanadensiskt gullris

Vem ansvarar för bekämpning av invasiva växtarter?

Ansvaret för att förhindra spridning av invasiva arter är delat mellan flera olika aktörer i Sverige.

 • Naturvårdsverket har ansvar för att vägleda och ta fram kunskapsunderlag.
 • Länsstyrelsen ansvarar för bekämpningsåtgärder och tillsyn.
 • Kommunen ansvarar för bekämpning på mark som kommunen äger, på mark som kommunen förvaltar samt avfallshantering av invasiva växtarter.
 • Trädgårdshandeln ansvarar för att invasiva arter inte saluförs.
 • Maskinentreprenörer ansvarar för att invasiva arter inte sprids i samband med gräv- och schaktningsarbeten.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägaren, som äger marken där den invasiva växtarten finns, som har ansvar för att bekämpa den.
Kom ihåg att du alltid måste ha markägarens tillåtelse att genomföra bekämpningsåtgärder.

När en invasiv art ska bekämpas är det viktigt att använda rätt metod, och att vara uthållig.

Läs på om hur du bäst bekämpar innan du sätter igång, annars finns risk att du istället bidrar till spridning.

Naturvårdsverkets sammanställning över de bästa metoderna för bekämpning av invasiva främmande växter på land.

Det här kan du göra för att minska risken för att sprida invasiva arter

 • Håll koll på vilka växter du köper, planterar och ger bort. Är du osäker fråga i en trädgårdshandel eller läs på naturvårdsverkets hemsida.
 • Du gör en viktig insats om du rapporterar invasiva växtarter till Artdatabanken på invasivaarter.nu

Hantera växtavfall rätt

 • Lämna aldrig trädgårdsavfall i naturen, det kan innehålla invasiva växter som på så vis lätt kan få spridning och tränga undan inhemska vilda växtarter i närområdet. Det är förbjudet att lämna trädgårdsavfall på kommunal mark.
 • Lägg alltid växtavfallet i väl förslutna säckar eller andra kärl innan du transporterar det. Frön och växtdelar kan annars ramla av och arterna kan sprida sig.
 • Lämna växt- och trädgårdsavfall med invasiva arter på Rönneholms avfallsanläggning i Stehag. Mer information om hur du ska göra.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.