Bekämpning av invasiva växtarter

Invasiva växtarter sprider sig kraftigt och kan orsaka problem för den biologiska mångfalden och hälsan. På den här sidan kan du läsa vad du kan göra för att hjälpa till att förhindra att växterna sprids, vems ansvar det är att ta hand om invasiva växtarter och hur du anmäler fynd till Artdatabanken.

Invasiva växtarter

Invasiva växtarter är växter som börjat växa i områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, där de sprider sig av egen kraft och orsakar problem så som att de:

 • skadar ekosystemet som de introducerats till
 • hotar den biologiska mångfalden
 • har negativa effekter på jordbruk, infrastruktur och fastigheter
 • åstadkommer ekonomisk skada
 • påverkar hälsan negativt hos djur och människor.

Även trädgårdsväxter som tidigare inte visat tecken på att sprida sig i naturen kan börja göra det när klimatet blir varmare.

Gemensamt för invasiva arter är att de ofta är starka, konkurrenskraftiga och bra på att sprida sig. I vissa fall kan de ha kraftigt negativ påverkan på naturen, den biologiska mångfalden, människors hälsa, fastigheter och anläggningar.

Vem ansvarar för bekämpning av invasiva växtarter?

Ansvaret för att förhindra spridning av invasiva arter är, enligt lagen, delat mellan flera olika aktörer i Sverige.

Ansvaret för att bekämpa invasiva växtarter ligger på fastighetsägaren. Kommunen ansvarar i regel endast för att bekämpa invasiva växtarter på kommunägd mark. Vissa arter är fastighetsägaren skyldig att bekämpa enligt lag.

Fastighetsägares ansvar

Som fastighetsägare har du ansvar för att inte odla eller sprida invasiva arter.

EU har tagit fram en lista över främmande, invasiva arter EU-förordningen om invasiva främmande arter (naturvardsverket.se). Om en fastighetsägare eller -innehavare har fått kännedom om att det på deras fastighet växer en art som finns på denna lista har denna en skyldighet att bekämpa arten.

När en invasiv art ska bekämpas är det viktigt att använda rätt metod, och att vara uthållig. Se Naturvårdsverkets sammanställning över de bästa metoderna för bekämpning av invasiva främmande växter på land.

Det här kan du göra för att hjälpa till att bekämpa invasiva växtarter

 • Håll koll på vilka växter du köper, planterar och ger bort. Är du osäker fråga i en trädgårdshandel eller läs på naturvårdsverkets hemsida.
 • Du gör en viktig insats om du rapporterar invasiva växtarter till Artdatabanken på www.invasivaarter.nu

Hantera växtavfall rätt:

 • Lämna aldrig trädgårdsavfall i naturen, det kan innehålla invasiva växter som på så vis lätt kan få spridning och tränga undan inhemska vilda växtarter i närområdet. Det är förbjudet att lämna trädgårdsavfall på kommunal mark.
 • Lägg alltid växtavfallet i väl förslutna säckar eller andra kärl innan du transporterar det. Frön och växtdelar kan annars ramla av och arterna kan sprida sig vid vägkanten.
 • Lämna växt- och trädgårdsavfall med invasiva arter på Rönneholms avfallsanläggning i Stehag.
 • Du kan även lägga växtavfall från invasiva växtarter i en tät plastsäck med vatten så att det ruttnar.

Kommunens ansvar på allmänna platser

Om kommunen får reda på att en art som finns på EU-förteckningen över främmande invasiva arter växer på kommunal mark, är kommunen skyldig att bekämpa den. I Höör är det framför allt de här arterna som är aktuella:

Parkslide finns inte med i EU-förteckningen över växer som måste bekämpas. Idag saknas säkra och framgångsrika metoder för att bekämpa parkslide. Rådet är istället att inte röra beståndet, det vill säga varken gräva i marken där växten finns, slå ned växtdelar eller på annat sätt påverka växten. Genom att låta beståndet vara i fred minskas risken för att det växer eller sprider sig.

Du kan läsa mer om Parkslide på naturvårdsverkets hemsida. 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.