Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Avfall och återvinning

Varje kommun har ansvar för transporter av hushållsavfall inom sina gränser. I Höör är det Mellanskånes Renhållnings aktiebolag, Merab, som sköter avfallshanteringen på uppdrag av kommunen.

Alla bebyggda fastigheter i vårt land ska ha någon form av renhållningsabonnemang. För Höörs kommuns del sorteras matavfall, restavfall och förpackningar enligt Merabs anvisningar för hushållsavfall. Grovavfall och farligt avfall ska däremot lämnas separat på en återvinningscentral.

Uppehåll i hämtning

Undantag från reglerna om avfallshantering, så kallade dispenser, kan beviljas om kriterierna för dessa uppfylls.

För att du ska bli beviljad uppehåll i sop- och latrinhämtning krävs att din fastighet står outnyttjad under en sammanhängande period om minst sex månader för permanentbostad och tolv månader för fritidsbostad. Du kan ansöka om dispens hos miljöenheten via blankett ”Ansökan om uppehåll i sophämtning”.

Miljöenheten tar ut en avgift för handläggning av anmälan och ansökan, se Taxor och avgifter.

Merab

Merab, som sköter Höörs renhållning och avfallshantering, ägs av kommunerna Höör, Eslöv och Hörby. Du hittar mer information om exempelvis taxor, öppettider, kärlplacering, tömning av kärl och slam på Merabs webbplats.

Gemensam sophämtning

Gemensamt sopkärl räknas som ett undantag från avfallshanteringen och en så kallad dispens behövs för gemensamt sopkärl. Det är numera hos Merab som ni ansöker om detta.

Återvinningscentral och återvinningsstationer

Återvinningscentralen i Höör ligger på Verkstadsgatan 3.

Utöver centralen finns återvinningsstationer utplacerade på City Gross parkering och i Höör, på Sätoftaskolans parkering i Sätofta, på Havrevägen i Snogeröd och på Gamla stationen i Tjörnarp.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.