Avfall och återvinning

Varje kommun har ansvar för transporter av hushållsavfall inom sina gränser. I Höör är det Mellanskånes Renhållnings aktiebolag, Merab, som sköter avfallshanteringen på uppdrag av kommunen.

Till Merabs hemsida

Alla fastigheter som nyttjas i vårt land ska ha någon form av sophämtning. För Höörs kommuns del ska hushållsavfall sorteras i komposterbart matavfall och brännbart avfall enligt Merabs anvisningar. Avfallet hämtas sedan varannan vecka. Återvinningsbara material och farligt avfall ska däremot lämnas separat på en återvinningscentral eller återvinningsstation.

Fler fastigheter kan dela på sopkärl om avståndet mellan fastigheterna inte är längre än 100 meter eller antalet personer inte är fler än sex stycken.

Uppehåll i hämtning

Undantag från reglerna om avfallshantering, så kallade dispenser, kan beviljas om kriterierna för dessa uppfylls.

För att du ska bli beviljad uppehåll i sop- och latrinhämtning krävs att din fastighet står outnyttjad under en sammanhängande period om minst sex månader för permanentbostad och tolv månader för fritidsbostad.

Du kan ansöka om dispens hos miljöenheten via blankett ”Ansökan om uppehåll i sophämtning”.

Återvinningscentral och återvinningsstationer

Återvinningscentralen i Höör ligger på Verkstadsgatan 3.

Utöver centralen finns återvinningsstationer utplacerade på City Gross parkering i Höör, på Sätoftaskolan, på Havrevägen i Snogeröd och på Gamla stationen i Tjörnarp.

Merab

Merab, som sköter Höörs renhållning och avfallshantering, ägs av kommunerna Höör, Eslöv och Hörby. Du hittar mer information om exempelvis taxor, öppettider, kärlplacering, tömning av kärl och slam på deras hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.