Avfall och återvinning

Varje kommun har ansvar för transporter av hushållsavfall inom sina gränser. I Höör är det Mellanskånes Renhållnings aktiebolag, Merab, som sköter avfallshanteringen på uppdrag av kommunen.

Alla bebyggda fastigheter i vårt land ska ha någon form av renhållningsabonnemang. För Höörs kommuns del sorteras matavfall, restavfall och förpackningar enligt Merabs anvisningar för hushållsavfall. Grovavfall och farligt avfall ska däremot lämnas separat på en återvinningscentral.

Flera fastigheter kan dela sopkärl om avståndet mellan fastigheterna inte är längre än 100 meter och att antalet personer inte är fler än sex stycken.

Uppehåll i hämtning

Undantag från reglerna om avfallshantering, så kallade dispenser, kan beviljas om kriterierna för dessa uppfylls.

För att du ska bli beviljad uppehåll i sop- och latrinhämtning krävs att din fastighet står outnyttjad under en sammanhängande period om minst sex månader för permanentbostad och tolv månader för fritidsbostad.

Du kan ansöka om dispens hos miljöenheten via blankett ”Ansökan om uppehåll i sophämtning”.

Återvinningscentral och återvinningsstationer

Återvinningscentralen i Höör ligger på Verkstadsgatan 3.

Utöver centralen finns återvinningsstationer utplacerade på City Gross parkering och i Höör, på Sätoftaskolans parkering i Sätofta, på Havrevägen i Snogeröd och på Gamla stationen i Tjörnarp.

Merab

Merab, som sköter Höörs renhållning och avfallshantering, ägs av kommunerna Höör, Eslöv och Hörby. Du hittar mer information om exempelvis taxor, öppettider, kärlplacering, tömning av kärl och slam på Merabs webbplats.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.