Buller, luft och inomhusmiljö

En sund boendemiljö är viktig för din hälsa. Var och en av oss tillbringar mycket tid inomhus, varför det är viktigt att den miljö vi vistas inte är förorenad eller har en negativ påverkan på vår hälsa.

I Sverige spenderar vi människor vår mesta tid inomhus och kan där utsättas för en mängd hälsorisker kopplade till luften vi andas. Luftkvaliteten i en byggnad beror på hur frisk luften är som kommer in lokalerna, hur effektiv ventilationen är och vilka föroreningar som avges till inomhusluften från själva byggnaden eller från mänskliga aktiviteter.

Buller är oönskat ljud av alla möjliga slag och är ett utbrett miljöproblem i Sverige. Vanliga källor till buller och höga ljudnivåer är väg-, spår- och flygtrafik, fläktbuller i fastigheter, ljud från grannar, industrier, byggnadsarbeten, diskotek och konserter. Bekämpning av bullerstörningar är en del av Sveriges nationella miljömål om god bebyggd miljö.

Störande grannar

Vare sig du har en granne som spelar hög musik, eldar på ett felaktigt sätt eller stör dig på något annat vis är det viktigt att komma ihåg att i första hand alltid prata med grannen. Försök prata med hen och beskriv ditt problem och kanske har du tips och idéer på lösningar. Många gånger räcker det att prata med grannen för att lösa problemet.

I vissa fall uppstår en konflikt och en tredje part behöver kopplas in. Då kan det vara en idé att höra av sig till oss på miljö- och byggmyndigheten som vi kan utreda problemet och bedöma om klagomålet utgör en olägenhet. Om så är fallet kan vi ställa krav på den som medför olägenheten för att få den att upphöra.

Problem med bostaden

För dig som hyr bostad och har problem med boendemiljön bör du i första hand ta kontakt med din hyresvärd. Om du har påtalat ett problem upprepade gånger och hyresvärden inte undersöker eller åtgärdar problemet bör du ta kontakt med oss. Vi kommer då ut och gör en okulärbesiktning, det vill säga en överskådlig undersökning, för att kunna bedöma om det finns misstanke om olägenhet för människors hälsa. Bedömer vi det går vi vidare och kontaktar hyresvärden.

Anonyma klagomål

Anonyma klagomål som inkommer till miljö- och byggmyndigheten är svåra att handlägga. Detta med anledning av att det juridiskt inte går att driva ett sådant ärende om vi inte kan påvisa det faktiska förhållandet att någon är störd. Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.