Översiktsplan och detaljplaner

När mark och vatten ska användas och bebyggelsemiljön utformas behövs noggranna och långsiktiga överväganden. Då är det bra att ha en plan att luta sig emot.

Många gånger är det stora och långsiktiga investeringar som ska beslutas när en bebyggelsemiljö ska skapas och våra gemensamma naturresurser tas i anspråk. Genom att göra planer garanteras olika intressenter insyn och inflytande. Planerna visar en samlad bedömning av markens och vattnets användning. Därmed underlättas den framtida bygglovshanteringen.

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en översiktsplan som visar inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av kommunen. Översiktsplanen är kommunens övergripande instrument för fysisk planering. Planen ger möjlighet att presentera visioner och förslag rörande kommunens utveckling för offentlig debatt och politisk förankring.

Det huvudsakliga syftet med en översiktsplan är att ge vägledning inför beslut som gäller mark, vatten och bebyggelse. I planen vägs olika allmänna intressen mot varandra och här ges en samlad bild av kommunens prioriteringar.

Program och strategier

Ibland behöver vi mer konkreta analyser innan visionerna från översiktsplanen kan bli verklighet. Program och strategier kan då utgöra ett mellansteg. Ett planprogram anger mål och utgångspunkter för ett avgränsat område och bildar utgångspunkt för detaljplanen. Program och strategier kan också innehålla riktlinjer om trafikfrågor och gröna stråk som underlag för samhällsbyggandet.

Detaljplan och områdesbestämmelser

Regleringen av mark och vatten samt bebyggelsemiljöns utformning kan ske genom bindande bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. Detaljplan görs för mindre delar av kommunen, ofta några kvarter eller fastigheter. I detaljplanen görs en avvägning mellan den enskildes och det allmännas intressen eller mellan olika enskilda intressen.

Det som bestämts i detaljplanen är bindande för efterföljande beslut, till exempel i bygglov. Planen ska redovisa hur avvägningen mellan olika intressen har gjorts och hur gemensamma frågor lösts. Utformning och användning av gator, platser och byggnader ska redovisas. Alla som har väsentligt intresse av planen ska få information och ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Det är kommunstyrelsen som ansvarar för den fysiska planeringen i Höörs kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.