Miljö och hållbarhet

Höörs kommun är en av landets ekokommuner och vill vara en aktiv part i samhällsutvecklingen när det gäller klimat och miljö.

Vi arbetar på bred front med exempelvis minskad klimatpåverkan, effektiv resursanvändning och ökad biologisk mångfald. Miljö- och klimatstrategi för Höörs kommun, antagen i oktober 2023 fastställer hur kommunens arbete ska bedrivas för att det ska styra mot hållbar utveckling.

Miljö- och klimatstrategi för Höörs kommun

Miljö- och klimatstrategi för Höörs kommun styr hur kommunen ska arbeta för att nå miljömässig hållbarhet och bidra till de nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Strategin gäller för all verksamhet som Höörs kommun driver och slår fast att hållbarhetsaspekterna ska beaktas i alla politiska beslut.

Miljö- och klimatfrågorna är vår tids stora frågor och det kommande decenniet kommer att vara avgörande för miljö- och klimatarbetet i världen. Det finns inga möjligheter att fortsätta leva som vi gör nu och samtidigt fortsätta att ha det som vi har det nu – en förändring är nödvändig men också möjlig.

Fyra fokusområden

Höörs kommun ska bidra på alla de sätt som är möjliga till miljö- och klimatarbetet och Höörsborna ska känna stolthet över de insatser som görs.

Fyra fokusområden ska styra arbetet:

  • Natur med höga värden
  • Hög livskvalitet
  • Nettonollutsläpp år 2045
  • Resurseffektiv kommun

Inom varje fokusområde finns tre prioriterade delområden som beskriver vad som behöver göras och vilka möjligheter kommunen har att arbeta med detta. Här beskrivs också hur arbetet ska följas upp.

Miljö- och klimatstrategi för Höörs kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2023. Strategin gäller för samtliga delar av Höörs kommuns organisation samt de bolag som ägs helt eller delvis av kommunen. Alla nämnder och bolagsstyrelser ska utifrån sina grunduppdrag och förutsättningar integrera arbetet med miljö- och klimatstrategin i sina verksamheter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.