Fastigheter och lantmäteri

Om du har frågor som rör fastigheter i Höörs kommun, till exempel vem som äger en fastighet, om det finns något servitut eller var fastighetsgränsen går, är du välkommen att kontakta lantmäterimyndigheten.

Hela kommunen är indelad i fastigheter. Med fastighet menas ett avgränsat geografiskt område som består av mark och ibland av vatten. I Höörs kommun finns det cirka 9 200 fastigheter.

Fastigheterna skiljs åt med en fastighetsgräns som går mellan gränspunkter. Gränspunkterna är i de allra flesta fall markerade på marken med rör, järndubbar eller liknande. Det är strängt förbjudet att flytta, lyfta samt förstöra gränsmarkeringar. Detta kan leda till grova böter alternativt fängelse.

Lantmäteriets ansvar

Lantmäteriet har myndighetsansvar för alla fastighetsgränser och ansvarar för återställandet av förlorade eller skadade gränspunkter. Alla frågor som rör avstyckningar, förändring av gränser eller rättigheter besvaras därför av Lantmäteriet.

Lantmäteriets tjänst ”Min Fastighet”

Lantmäteriet samlar information knuten till landets fastigheter i olika register. Det kan röra sig om information kring en fastighets:

  • gränser
  • planer
  • andra avtal
  • rättigheter
  • servitut

Du som är fastighetsägare kan via lantmäteriets hemsida, och tjänsten ”Min Fastighet”, på egen hand ta reda vad som gäller för just din fastighet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.