Fastigheter och lantmäteri

Hela kommunen är indelad i fastigheter. Med fastighet avses ett avgränsat geografiskt område som består av mark och ibland vatten. I Höörs kommun finns cirka 8 700 fastigheter.

Fastigheterna skiljs åt med en fastighetsgräns som går mellan gränspunkter. Gränspunkterna är i de allra flesta fall markerade på marken med rör, järndubbar eller liknande markering. Att flytta, lyfta och förstöra gränsmarkeringar är strängt förbjudet och kan leda till grova böter eller fängelse.

Lantmäteriet

Lantmäteriet har myndighetsansvar för alla fastighetsgränser och ansvarar för återställandet av förlorade eller skadade gränspunkter. Alla frågor som rör avstyckningar, förändring av gränser eller rättigheter besvaras därför av Lantmäteriet, telefon 0771-63 63 63. Lantmäteriet samlar information knuten till landets fastigheter i olika register. Det kan vara information om fastigheters gränser, om de omfattas av olika planer eller andra avtal, har rättigheter eller servitut.

Lantmäteriets e-tjänster för privatpersoner

Om du

  • söker detaljerad information om din fastighet,
  • behöver ansöka om lantmäteriförrättning,
  • vill veta vem som äger en fastighet,
  • önskar ta del av kartor och flygbilder,

då ska du använda någon av lantmäteriets e-tjänster för privatpersoner. En del av tjänsterna kräver inloggning med e-legitimation.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.