Naturvårdsprogram och grönstrukturprogram

För att kunna värna om naturen och göra rätt bedömningar i samhällsplaneringen krävs bra kunskapsunderlag. För Höörs kommun finns två dokument om kommunens naturvärden: Naturvårdsprogrammet och Grönstrukturprogrammet.

Grönstrukturprogram

Grönstrukturprogrammet omfattar Höörs tätort, Stanstorp och Sätofta. Här beskrivs naturvärden och gröna stråk som binder samman naturområdena. Grönstrukturprogrammet presenterar också naturområden som har social värden och som används för exempelvis promenader, lek och utflykter.

Naturvårdsprogram

Naturvårdsprogrammet presenterar drygt 90 områden med värdefull natur i Höörs kommun. Till varje område finns en beskrivning av naturvärden och särskilt intressanta arter. Områdena delas in i tre naturvärdesklasser där klass 1 innebär särskilt höga naturvärden, klass 2 mycket höga värden och klass 3 höga naturvärden. I naturvårdsprogrammet beskrivs också värdefulla landskap med sammanhängande områden med likartad natur.

För den som vill lära sig mer om naturen i Höörs kommun är båda programmen spännande att läsa.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.