Vision och mål

Höörs kommun har fyra övergripande mål som gäller alla våra verksamheter. De är en del av vår verksamhetsstyrning och ska vara just styrande och vägledande.

Utifrån de övergripande målen har de olika nämnderna i uppdrag att formulera mer detaljerade mål och åtgärder, för den egna verksamheten.

Måluppfyllelsen, det vill säga om vi har nått de uppsatta målen, kontrolleras en gång per år i samband med årsredovisningen.

Vision 2035

Det finns även en vision för 2035:

”Höörs kommun är platsen för en hållbar utveckling där naturens möjligheter tas tillvara för boende, fritid och företagande och där individens engagemang och kreativitet bidrar till en positiv samhällsutveckling. Kommunen, medborgarna och företagarna samverkar och tar gemensamt ansvar för klimat, miljö och en attraktiv kommun att leva och verka i.”

Våra fyra vägledande mål

  • Medborgare, företagare och kommunal förvaltning utgör en gemenskap med ett gott samarbete för ett attraktivt och hållbart Höör.
  • God, hållbar livsmiljö och bra boende för alla.
  • Trygg förskole- och skolverksamhet med hög kvalitet samt god lärmiljö.
  • Långsiktig, hållbar ekonomi och miljö.

Medborgare, företagare och kommunal förvaltning utgör en gemenskap med ett gott samarbete för ett attraktivt och hållbart Höör.

Medborgarnas och företagarnas delaktighet i samhällsutvecklingen är viktig. Med delaktighet menar vi att kommunen, medborgarna och företagarna samverkar och tar gemensamt ansvar för Höörs kommuns utveckling samt bidrar till ett tryggt samhälle.

En serviceinriktad kommunal förvaltning där varje medborgare och företagare bemöts på ett positivt och lösningsorienterat sätt lägger grunden för och möjliggör för kommunens invånare att vara engagerade och ta ansvar.

Tillsammans skapar vi samhället, platsen och destinationen Höör.

God, hållbar livsmiljö och bra boende för alla

Höörs kommun är en kommun för alla där medborgarnas hälsa, livssituation, välbefinnande och livsmiljö värnas.

Höör ska vara en bra och hållbar kommun att leva och bo i både ekologiskt, ekonomiskt och folkhälsomässigt. En stärkt samhällsgemenskap där varje människa är viktig bidrar till god folkhälsa.

För att stärka den goda livsmiljön behöver hela Höörs kommun leva. I översiktsplanen finns strategier för utvecklingen av Höörs kommuns tätorter, byar och landsbygd.

Trygg förskole- och skolverksamhet med hög kvalitet samt god lärmiljö

Höörs kommun erbjuder attraktiva förskolor och grundskolor, där kunskap står i centrum. Studiemiljön i förskolan och grundskolan upplevs som trygg och erbjuder god studiero.

Barn och elever får möjlighet att utvecklas, känna glädje, vara nyfikna och uppnå sin fulla potential. Den kommunala utbildningen skapar möjligheter för den unga medborgaren att påverka och berika sitt eget liv och därmed bidra till ett bättre samhälle.

Långsiktig, hållbar ekonomi och miljö

God ekonomi och bra miljö är viktigt för Höörs kommun. Vi lägger grunden för morgondagens samhälle och våra barns framtid genom att samverka med andra kommuner, myndigheter och civilsamhället för att skapa förutsättningar för ett gott liv för medborgaren och för att aktivt främja företagarklimatet.

Kommunen agerar för ett hållbart samhälle och strävar efter att vara en föregångare för medborgare och företag genom att värna kommunens unika och omväxlande natur, biologiska mångfald och lokala vattenresurser.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.